法华经全文网

法华经卷三 药草喻品 第五(注音)

发布时间:2020-04-07 14:47:41作者:法华经全文网

法华经卷三 药草喻品 第五(注音)

ěr shí shì zūn gào mó hē jiā yè jí zhū dà dì zǐ:shàn zāi,shàn zāi!

尔时世尊告摩诃迦叶及诸大弟子:善哉,善哉!

jiā yè shàn shuō rú lái zhēn shí gōng dé。chéng rú suǒ yán,

迦叶善说如来真实功德。诚如所言,

rú lái fù yǒu wú liàng wú biān ā sēng qí gōng dé,

如来复有无量无边阿僧祇功德,

rǔ děng ruò yú wú liàng yì jié shuō bù néng jìn。jiā yè!

汝等若于无量亿劫说不能尽。迦叶!

dāng zhī rú lái shì zhū fǎ zhī wáng,ruò yǒu suǒ shuō jiē bù xū yě。

当知如来是诸法之王,若有所说皆不虚也。

yú yí qiè fǎ,yǐ zhì fāng biàn ér yǎn shuō zhī,qí suǒ shuō fǎ,

于一切法,以智方便而演说之,其所说法,

jiē xī dào yú yí qiè zhì dì。rú lái guān zhī yí qiè zhū fǎ zhī suǒ guī qù,

皆悉到于一切智地。如来观知一切诸法之所归趣,

yì zhī yí qiè zhòng shēng shēn xīn suǒ xíng,tōng dá wú ài;

亦知一切众生深心所行,通达无碍;

yòu yú zhū fǎ jiū jìn míng liǎo,shì zhū zhòng shēng yí qiè zhì huì。

又于诸法究尽明了,示诸众生一切智慧。

jiā yè!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè,

迦叶!譬如三千大千世界,

shān chuān xī yù tǔ dì suǒ shēng huì mù cóng lín jí zhū yào cǎo,

山川溪谷土地所生卉木丛林及诸药草,

zhǒng lèi ruò gān,míng sè gè yì。mì yún mí bù,

种类若干,名色各异。密云弥布,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,yī shí děng shù,qí zé pǔ qià。

遍覆三千大千世界,一时等澍,其泽普洽。

huì mù cóng lín jí zhū yào cǎo,xiǎo gēn xiǎo jīng、xiǎo zhī xiǎo yè,

卉木丛林及诸药草,小根小茎、小枝小叶,

zhōng gēn zhōng jīng、zhōng zhī zhōng yè,dà gēn dà jīng、

中根中茎、中枝中叶,大根大茎、

dà zhī dà yè,zhū shù dà xiǎo,suí shàng zhōng xià gè yǒu suǒ shòu。

大枝大叶,诸树大小,随上中下各有所受。

yī yún suǒ yǔ,chēng qí zhǒng xìng ér dé shēng zhǎng huá guǒ fū shí。

一云所雨,称其种性而得生长华果敷实。

suī yī dì suǒ shēng,yī yǔ suǒ rùn,ér zhū cǎo mù,gè yǒu chà bié。

虽一地所生,一雨所润,而诸草木,各有差别。

jiā yè!dāng zhī rú lái yì fù rú shì,chū xiàn yú shì,rú dà yún qǐ,

迦叶!当知如来亦复如是,出现于世,如大云起,

yǐ dà yīn shēng、pǔ biàn shì jiè tiān、rén、ā xiū luó,

以大音声、普遍世界天、人、阿修罗,

rú bǐ dà yún biàn fù sān qiān dà qiān guó tǔ。yú dà zhòng zhōng、

如彼大云遍覆三千大千国土。于大众中、

ér chàng shì yán:wǒ shì rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

而唱是言:我是如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn,wèi dù zhě lìng dù,wèi jiě zhě lìng jiě,

天人师、佛、世尊,未度者令度,未解者令解,

wèi ān zhě lìng ān,wèi niè pán zhě lìng dé niè pán,jīn shì hòu shì,

未安者令安,未涅槃者令得涅槃,今世后世,

rú shí zhī zhī。wǒ shì yí qiè zhī zhě、yí qiè jiàn zhě、zhī dào zhě、

如实知之。我是一切知者、一切见者、知道者、

kāi dào zhě、shuō dào zhě,rǔ děng tiān、rén、ā xiū luó zhòng,

开道者、说道者,汝等天、人、阿修罗众,

jiē yīng dào cǐ,wèi tīng fǎ gù。ěr shí wú shù qiān wàn yì zhǒng zhòng shēng,

皆应到此,为听法故。尔时无数千万亿种众生,

lái zhì fó suǒ ér tīng fǎ。rú lái yú shí,guān shì zhòng shēng zhū gēn lì dùn、

来至佛所而听法。如来于时,观是众生诸根利钝、

jīng jìn xiè dài,suí qí suǒ kān ér wèi shuō fǎ,zhǒng zhǒng wú liàng,

精进懈怠,随其所堪而为说法,种种无量,

jiē lìng huān xǐ,kuài dé shàn lì。shì zhū zhòng shēng wén shì fǎ yǐ,

皆令欢喜,快得善利。是诸众生闻是法已,

xiàn shì ān yǐn,hòu shēng shàn chù,yǐ dào shòu lè,yì dé wén fǎ。

现世安隐,后生善处,以道受乐,亦得闻法。

jì wén fǎ yǐ,lí zhū zhàng ài,yú zhū fǎ zhōng,rèn lì suǒ néng,

既闻法已,离诸障碍,于诸法中,任力所能,

jiàn dé rù dào。rú bǐ dà yún,yǔ yú yí qiè huì mù cóng lín jí zhū yào cǎo,

渐得入道。如彼大云,雨于一切卉木丛林及诸药草,

rú qí zhǒng xìng,jù zú měng rùn,gè dé shēng zhǎng。rú lái shuō fǎ,

如其种性,具足蒙润,各得生长。如来说法,

yī xiàng yí wèi,suǒ wèi:jiě tuō xiàng、lí xiàng、miè xiàng,

一相一味,所谓:解脱相、离相、灭相,

jiū jìng zhì yú yí qiè zhǒng zhì。qí yǒu zhòng shēng wén rú lái fǎ,

究竟至于一切种智。其有众生闻如来法,

ruò chí dú sòng,rú shuō xiū xíng,suǒ dé gōng dé,bú zì jué zhī。

若持读诵,如说修行,所得功德,不自觉知。

suǒ yǐ zhě hé?wéi yǒu rú lái zhī cǐ zhòng shēng zhǒng xiàng tǐ xìng,

所以者何?唯有如来知此众生种相体性,

niàn hé shì、sī hé shì、xiū hé shì,yún hé niàn、yún hé sī、yún hé xiū,

念何事、思何事、修何事,云何念、云何思、云何修,

yǐ hé fǎ niàn、yǐ hé fǎ sī、yǐ hé fǎ xiū,yǐ hé fǎ dé hé fǎ。

以何法念、以何法思、以何法修,以何法得何法。

zhòng shēng zhù yú zhǒng zhǒng zhī dì,wéi yǒu rú lái rú shí jiàn zhī,

众生住于种种之地,唯有如来如实见之,

míng liǎo wú ài。rú bǐ huì mù cóng lín zhū yào cǎo děng,

明了无碍。如彼卉木丛林诸药草等,

ér bú zì zhī shàng zhōng xià xìng。rú lái zhī shì yī xiàng yí wèi zhī fǎ,

而不自知上中下性。如来知是一相一味之法,

suǒ wèi:jiě tuō xiàng、lí xiàng、miè xiàng,

所谓:解脱相、离相、灭相,

jiū jìng niè pán cháng jì miè xiàng,zhōng guī yú kōng。fó zhī shì yǐ,

究竟涅槃常寂灭相,终归于空。佛知是已,

guān zhòng shēng xīn yù ér jiāng hù zhī,

观众生心欲而将护之,

shì gù bù jí wèi shuō yí qiè zhǒng zhì。rǔ děng jiā yè!

是故不即为说一切种智。汝等迦叶!

shèn wéi xī yǒu,néng zhī rú lái suí yí shuō fǎ,néng xìn néng shòu。

甚为希有,能知如来随宜说法,能信能受。

suǒ yǐ zhě hé?zhū fó shì zūn suí yí shuō fǎ,nán jiě nán zhī。

所以者何?诸佛世尊随宜说法,难解难知。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

pò yǒu fǎ wáng、chū xiàn shì jiān,

破有法王、出现世间,

suí zhòng shēng yù,zhǒng zhǒng shuō fǎ。

随众生欲,种种说法。

rú lái zūn zhòng,zhì huì shēn yuǎn,

如来尊重,智慧深远,

jiǔ mò sī yào,bù wù sù shuō。

久默斯要,不务速说。

yǒu zhì ruò wén,zé néng xìn jiě,

有智若闻,则能信解,

wú zhì yí huǐ,zé wéi yǒng shī。

无智疑悔,则为永失。

shì gù jiā yè,suí lì wéi shuō,

是故迦叶,随力为说,

yǐ zhǒng zhǒng yuán、lìng dé zhèng jiàn。

以种种缘、令得正见。

jiā yè dāng zhī,pì rú dà yún,

迦叶当知,譬如大云,

qǐ yú shì jiān,biàn fù yí qiè,

起于世间,遍覆一切,

huì yún hán rùn,diàn guāng huǎng yào,

慧云含润,电光晃曜,

léi shēng yuǎn zhèn,lìng zhòng yuè yù。

雷声远震,令众悦豫。

rì guāng yǎn bì,dì shàng qīng liáng,

日光掩蔽,地上清凉,

ài dài chuí bù、rú kě chéng lǎn。

叆叇垂布、如可承揽。

qí yǔ pǔ děng,sì fāng jù xià,

其雨普等,四方俱下,

liú shù wú liàng,lǜ tǔ chōng qià。

流澍无量,率土充洽。

shān chuān xiǎn gǔ、yōu suì suǒ shēng,

山川险谷、幽邃所生,

huì mù yào cǎo,dà xiǎo zhū shù,

卉木药草,大小诸树,

bǎi gǔ miáo jià,gān zhè pú táo,

百谷苗稼,甘蔗葡萄,

yǔ zhī suǒ rùn,wú bù fēng zú,

雨之所润,无不丰足,

gàn dì pǔ qià,yào mù bìng mào。

干地普洽,药木并茂。

qí yún suǒ chū,yí wèi zhī shuǐ,

其云所出,一味之水,

cǎo mù cóng lín,suí fēn shòu rùn。

草木丛林,随分受润。

yí qiè zhū shù,shàng zhōng xià děng,

一切诸树,上中下等,

chēng qí dà xiǎo,gè dé shēng zhǎng,

称其大小,各得生长,

gēn jīng zhī yè,huá guǒ guāng sè,

根茎枝叶,华果光色,

yī yǔ suǒ jí,jiē dé xiān zé。

一雨所及,皆得鲜泽。

rú qí tǐ xiāng、xìng fēn dà xiǎo,

如其体相、性分大小,

suǒ rùn shì yī,ér gè zī mào。

所润是一,而各滋茂。

fó yì rú shì,chū xiàn yú shì,

佛亦如是,出现于世,

pì rú dà yún、pǔ fù yí qiè。

譬如大云、普覆一切。

jì chū yú shì,wéi zhū zhòng shēng、

既出于世,为诸众生、

fēn bié yǎn shuō、zhū fǎ zhī shí。

分别演说、诸法之实。

dà shèng shì zūn,yú zhū tiān rén、

大圣世尊,于诸天人、

yí qiè zhòng zhōng、ér xuān shì yán,

一切众中、而宣是言,

wǒ wéi rú lái,liǎng zú zhī zūn,

我为如来,两足之尊,

chū yú shì jiān,yóu rú dà yún、

出于世间,犹如大云、

chōng rùn yí qiè,kū gǎo zhòng shēng,

充润一切,枯藁众生,

jiē lìng lí kǔ,dé ān yǐn lè、

皆令离苦,得安隐乐、

shì jiān zhī lè、jí niè pán lè。

世间之乐、及涅槃乐。

zhū tiān rén zhòng,yì xīn shàn tīng,

诸天人众,一心善听,

jiē yìng dào cǐ、jìn wú shàng zūn。

皆应到此、觐无上尊。

wǒ wéi shì zūn,wú néng jí zhě,

我为世尊,无能及者,

ān yǐn zhòng shēng,gù xiàn yú shì,

安隐众生,故现于世,

wéi dà zhòng shuō,gān lù jìng fǎ。

为大众说,甘露净法。

qí fǎ yí wèi,jiě tuō niè pán,

其法一味,解脱涅槃,

yǐ yī miào yīn、yǎn chàng sī yì,

以一妙音、演畅斯义,

cháng wéi dà chéng,ér zuò yīn yuán。

常为大乘,而作因缘。

wǒ guān yí qiè,pǔ jiē píng děng,

我观一切,普皆平等,

wú yǒu bǐ cǐ、ài zēng zhī xīn。

无有彼此、爱憎之心。

wǒ wú tān zhuó,yì wú xiàn ài,

我无贪着,亦无限碍,

héng wéi yí qiè、píng děng shuō fǎ,

恒为一切、平等说法,

rú wéi yī rén,zhòng duō yì rán。

如为一人,众多亦然。

cháng yǎn shuō fǎ,céng wú tā shì,

常演说法,曾无他事,

qù lái zuò lì、zhōng bù pí yàn,

去来坐立、终不疲厌,

chōng zú shì jiān,rú yǔ pǔ rùn。

充足世间,如雨普润。

guì jiàn shàng xià,chí jiè huǐ jiè,

贵贱上下,持戒毁戒,

wēi yí jù zú、jí bù jù zú,

威仪具足、及不具足,

zhèng jiàn xié jiàn,lì gēn dùn gēn,

正见邪见,利根钝根,

děng yǔ fǎ yǔ,ér wú xiè juàn。

等雨法雨,而无懈倦。

yí qiè zhòng shēng、wén wǒ fǎ zhě,

一切众生、闻我法者,

suí lì suǒ shòu,zhù yú zhū dì。

随力所受,住于诸地。

huò chù rén tiān,zhuàn lún shèng wáng,

或处人天,转轮圣王,

shì fàn zhū wáng,shì xiǎo yào cǎo。

释梵诸王,是小药草。

zhī wú lòu fǎ,néng dé niè pán,

知无漏法,能得涅槃,

qǐ liù shén tōng,jí dé sān míng,

起六神通,及得三明,

dú chǔ shān lín,cháng xíng chán dìng,

独处山林,常行禅定,

dé yuán jiào zhèng,shì zhōng yào cǎo。

得缘觉证,是中药草。

qiú shì zūn chù,wǒ dāng zuò fó,

求世尊处,我当作佛,

xíng jīng jìn dìng,shì shàng yào cǎo。

行精进定,是上药草。

yòu zhū fó zǐ、zhuān xīn fó dào,

又诸佛子、专心佛道,

cháng xíng cí bēi,zì zhī zuò fó,

常行慈悲,自知作佛,

jué dìng wú yí,shì míng xiǎo shù。

决定无疑,是名小树。

ān zhù shén tōng,zhuǎn bù tuì lún,

安住神通,转不退轮,

dù wú liàng yì、bǎi qiān zhòng shēng,

度无量亿、百千众生,

rú shì pú sà,míng wéi dà shù。

如是菩萨,名为大树。

fó píng děng shuō,rú yí wèi yǔ,

佛平等说,如一味雨,

suí zhòng shēng xìng、suǒ shòu bù tóng,

随众生性、所受不同,

rú bǐ cǎo mù,suǒ bǐng gè yì,

如彼草木,所禀各异,

fó yǐ cǐ yù、fāng biàn kāi shì,

佛以此喻、方便开示,

zhǒng zhǒng yán cí,yǎn shuō yī fǎ,

种种言辞,演说一法,

yú fó zhì huì,rú hǎi yī dī。

于佛智慧,如海一滴。

wǒ yǔ fǎ yǔ,chōng mǎn shì jiān,

我雨法雨,充满世间,

yí wèi zhī fǎ,suí lì xiū xíng,

一味之法,随力修行,

rú bǐ cóng lín、yào cǎo zhū shù,

如彼丛林、药草诸树,

suí qí dà xiǎo,jiàn zēng mào hǎo。

随其大小,渐增茂好。

zhū fó zhī fǎ,cháng yǐ yí wèi,

诸佛之法,常以一味,

lìng zhū shì jiān、pǔ dé jù zú,

令诸世间、普得具足,

jiàn cì xiū xíng,jiē dé dào guǒ。

渐次修行,皆得道果。

shēng wén yuán jiào,chǔ yú shān lín,

声闻缘觉,处于山林,

zhù zuì hòu shēn,wén fǎ dé guǒ,

住最后身,闻法得果,

shì míng yào cǎo,gè dé zēng zhǎng。

是名药草,各得增长。

ruò zhū pú sà,zhì huì jiān gù,

若诸菩萨,智慧坚固,

liǎo dá sān jiè,qiú zuì shàng chéng,

了达三界,求最上乘,

shì míng xiǎo shù、ér dé zēng zhǎng。

是名小树、而得增长。

fù yǒu zhù chán,dé shén tōng lì,

复有住禅,得神通力,

wén zhū fǎ kōng,xīn dà huān xǐ,

闻诸法空,心大欢喜,

fàng wú shù guāng,dù zhū zhòng shēng,

放无数光,度诸众生,

shì míng dà shù、ér dé zēng zhǎng。

是名大树、而得增长。

rú shì jiā yè,fó suǒ shuō fǎ,

如是迦叶,佛所说法,

pì rú dà yún,yǐ yí wèi yǔ、

譬如大云,以一味雨、

rùn yú rén huá,gè dé chéng shí。

润于人华,各得成实。

jiā yè dāng zhī,yǐ zhū yīn yuán、

迦叶当知,以诸因缘、

zhǒng zhǒng pì yù、kāi shì fó dào,

种种譬喻、开示佛道,

shì wǒ fāng biàn,zhū fó yì rán。

是我方便,诸佛亦然。

jīn wéi rǔ děng,shuō zuì shí shì,

今为汝等,说最实事,

zhū shēng wén zhòng、jiē fēi miè dù,

诸声闻众、皆非灭度,

rǔ děng suǒ xíng,shì pú sà dào,

汝等所行,是菩萨道,

jiàn jiàn xiū xué,xī dāng chéng fó。

渐渐修学,悉当成佛。

相关文章

猜你喜欢

  • 法华经全文

  • 法华经译文

  • 法华经注音