法华经全文网

法华经卷三 授记品 第六(注音)

发布时间:2020-04-07 14:47:05作者:法华经全文网

法华经卷三 授记品 第六(注音)

ěr shí shì zūn shuō shì jì yǐ,gào zhū dà zhòng,chàng rú shì yán:

尔时世尊说是偈已,告诸大众,唱如是言:

wǒ cǐ dì zǐ mó hē jiā yè,yú wèi lái shì,

我此弟子摩诃迦叶,于未来世,

dāng dé fèng jìn sān bǎi wàn yì zhū fó shì zūn,gòng yǎng gōng jìng,

当得奉觐三百万亿诸佛世尊,供养恭敬,

zūn zhòng zàn tàn,guǎng xuān zhū fó wú liàng dà fǎ。yú zuì hòu shēn,

尊重赞叹,广宣诸佛无量大法。于最后身,

dé chéng wéi fó,míng yuē guāng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

得成为佛,名曰光明如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。guó míng guāng dé,jié míng dà zhuāng yán。

天人师、佛、世尊。国名光德,劫名大庄严。

fó shòu shí èr xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì èr shí xiǎo jié,

佛寿十二小劫,正法住世二十小劫,

xiàng fǎ yì zhù èr shí xiǎo jié。guó jiè yán shì,wú zhū huì è、

像法亦住二十小劫。国界严饰,无诸秽恶、

wǎ lì jīng jí、biàn lì bú jìng。qí tǔ píng zhèng,wú yǒu gāo xià、

瓦砾荆棘、便利不净。其土平正,无有高下、

kēng kǎn duī fù。liú lí wéi dì,bǎo shù háng liè,huáng jīn wéi shéng,

坑坎堆阜。琉璃为地,宝树行列,黄金为绳,

yǐ jiè dào cè,sàn zhū bǎo huá,zhōu biàn qīng jìng。

以界道侧,散诸宝华,周遍清净。

qí guó pú sà wú liàng qiān yì,zhū shēng wén zhòng yì fù wú shù,

其国菩萨无量千亿,诸声闻众亦复无数,

wú yǒu mó shì,suī yǒu mó jí mó mín,jiē hù fó fǎ。

无有魔事,虽有魔及魔民,皆护佛法。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

gào zhū bǐ qiū,wǒ yǐ fó yǎn,

告诸比丘,我以佛眼,

jiàn shì jiā yè。yú wèi lái shì、

见是迦叶。于未来世、

guò wú shù jié,dāng dé zuò fó。

过无数劫,当得作佛。

ér yú lái shì、gōng yǎng fèng jìn,

而于来世、供养奉觐,

sān bǎi wàn yì、zhū fó shì zūn,

三百万亿、诸佛世尊,

wéi fó zhì huì,jìng xiū fàn háng。

为佛智慧,净修梵行。

gōng yǎng zuì shàng、èr zú zūn yǐ,

供养最上、二足尊已,

xiū xí yí qiè、wú shàng zhī huì,

修习一切、无上之慧,

yú zuì hòu shēn、dé chéng wéi fó。

于最后身、得成为佛。

qí tǔ qīng jìng,liú lí wéi dì,

其土清净,琉璃为地,

duō zhū bǎo shù、háng liè dào cè、

多诸宝树、行列道侧、

jīn shéng jiè dào,jiàn zhě huān xǐ。

金绳界道,见者欢喜。

cháng chū hǎo xiāng,sàn zhòng míng huá,

常出好香,散众名华,

zhǒng zhǒng qí miào、yǐ wéi zhuāng yán。

种种奇妙、以为庄严。

qí dì píng zhèng,wú yǒu qiū kēng。

其地平正,无有丘坑。

zhū pú sà zhòng、bù kě chēng jì,

诸菩萨众、不可称计,

qí xīn tiáo róu,dǎi dà shén tōng,

其心调柔,逮大神通,

fèng chí zhū fó、dà chéng jīng diǎn。

奉持诸佛、大乘经典。

zhū shēng wén zhòng、wú lòu hòu shēn,

诸声闻众、无漏后身,

fǎ wáng zhī zǐ,yì bù kě jì,

法王之子,亦不可计,

nǎi yǐ tiān yǎn、bù néng shù zhī。

乃以天眼、不能数知。

qí fó dāng shòu、shí èr xiǎo jié,

其佛当寿、十二小劫,

zhèng fǎ zhù shì、èr shí xiǎo jié,

正法住世、二十小劫,

xiàng fǎ yì zhù,èr shí xiǎo jié。

像法亦住,二十小劫。

guāng míng shì zūn,qí shì rú shì。

光明世尊,其事如是。

ěr shí dà mù jiān lián、xū pú tí、mó hē jiā zhān yán děng,jiē xī sǒng lì,

尔时大目犍连、须菩提、摩诃迦栴延等,皆悉悚慄,

yì xīn hé zhǎng,zhān yǎng shì zūn,mù bú zàn shè,

一心合掌,瞻仰世尊,目不暂舍,

jí gòng tóng shēng ér shuō jì yán:

即共同声而说偈言:

dà xióng měng shì zūn,zhū shì zhī fǎ wáng,

大雄猛世尊,诸释之法王,

āi mǐn wǒ děng gù,ér cì fó yīn shēng。

哀愍我等故,而赐佛音声。

ruò zhī wǒ shēn xīn,jiàn wéi shòu jì zhě,

若知我深心,见为授记者,

rú yǐ gān lù sǎ,chú rè dé qīng liáng。

如以甘露洒,除热得清凉。

rú cóng jī guó lái,hū yù dà wáng shàn,

如从饥国来,忽遇大王膳,

xīn yóu huái yí jù,wèi gǎn jí biàn shí,

心犹怀疑惧,未敢即便食,

ruò fù dé wáng jiào,rán hòu nǎi gǎn shí。

若复得王教,然后乃敢食。

wǒ děng yì rú shì,měi wéi xiǎo chéng guò,

我等亦如是,每惟小乘过,

bù zhī dāng yún hé、dé fó wú shàng huì。

不知当云何、得佛无上慧。

suī wén fó yīn shēng,yán wǒ děng zuò fó,

虽闻佛音声,言我等作佛,

xīn shàng huái yōu jù,rú wèi gǎn biàn shí,

心尚怀忧惧,如未敢便食,

ruò méng fó shòu jì,ěr nǎi kuài ān lè。

若蒙佛授记,尔乃快安乐。

dà xióng měng shì zūn,cháng yù ān shì jiān,

大雄猛世尊,常欲安世间,

yuàn cì wǒ děng jì,rú jī xū jiào shí。

愿赐我等记,如饥需教食。

ěr shí shì zūn zhī zhū dà dì zǐ xīn zhī suǒ niàn,gào zhū bǐ qiū:

尔时世尊知诸大弟子心之所念,告诸比丘:

shì xū pú tí,yú dāng lái shì,fèng jìn sān bǎi wàn yì nuō yóu tuō fó,

是须菩提,于当来世,奉觐三百万亿那由他佛,

gòng yǎng gōng jìng,zūn zhòng zàn tàn,cháng xiū fàn xíng,jù pú sà dào。

供养恭敬,尊重赞叹,常修梵行,具菩萨道。

yú zuì hòu shēn、dé chéng wéi fó,hào yuē míng xiàng rú lái、yìng gòng、

于最后身、得成为佛,号曰名相如来、应供、

zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、

正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、

tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn。jié míng yǒu bǎo。

调御丈夫、天人师、佛、世尊。劫名有宝。

guó míng bǎo shēng。qí tǔ píng zhèng,bō lí wéi dì,bǎo shù zhuāng yán,

国名宝生。其土平正,玻璃为地,宝树庄严,

wú zhū qiū kēng、shā lì、jīng jí、biàn lì zhī huì,bǎo huá fù dì,

无诸丘坑、沙砾、荆棘、便利之秽,宝华覆地,

zhōu biàn qīng jìng。qí tǔ rén mín,jiē chù bǎo tái、zhēn miào lóu gé。

周遍清净。其土人民,皆处宝台、珍妙楼阁。

shēng wén dì zǐ,wú liàng wú biān,suàn shù pì yù suǒ bù néng zhī。

声闻弟子,无量无边,算数譬喻所不能知。

zhū pú sà zhòng,wú shù qiān wàn yì nuō yóu tuō。

诸菩萨众,无数千万亿那由他。

fó shòu shí èr xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì èr shí xiǎo jié,

佛寿十二小劫,正法住世二十小劫,

xiàng fǎ yì zhù èr shí xiǎo jié。qí fó cháng chù xū kōng wèi zhòng shuō fǎ,

像法亦住二十小劫。其佛常处虚空为众说法,

dù tuō wú liàng pú sà jí shēng wén zhòng。

度脱无量菩萨及声闻众。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

zhū bǐ qiū zhòng,jīn gào rǔ děng,

诸比丘众,今告汝等,

jiē dāng yì xīn,tīng wǒ suǒ shuō。

皆当一心,听我所说。

wǒ dà dì zǐ、xū pú tí zhě,

我大弟子、须菩提者,

dāng dé zuò fó,hào yuē míng xiāng。

当得作佛,号曰名相。

dāng gòng wú shù、wàn yì zhū fó,

当供无数、万亿诸佛,

suí fó suǒ háng,jiàn jù dà dào。

随佛所行,渐具大道。

zuì hòu shēn dé,sān shí èr xiāng,

最后身得,三十二相,

duān zhèng shū miào,yóu rú bǎo shān。

端正姝妙,犹如宝山。

qí fó guó tǔ,yán jìng dì yī,

其佛国土,严净第一,

zhòng shēng jiàn zhě,wú bù ài lè,

众生见者,无不爱乐,

fó yú qí zhōng、dù wú liàng zhòng。

佛于其中、度无量众。

qí fó fǎ zhōng,duō zhū pú sà,

其佛法中,多诸菩萨,

jiē xī lì gēn,zhuǎn bù tuì lún。

皆悉利根,转不退轮。

bǐ guó cháng yǐ、pú sà zhuāng yán,

彼国常以、菩萨庄严,

zhū shēng wén zhòng、bù kě chēng shù,

诸声闻众、不可称数,

jiē dé sān míng,jù liù shén tōng,

皆得三明,具六神通,

zhù bā jiě tuō,yǒu dà wēi dé。

住八解脱,有大威德。

qí fó shuō fǎ,xiàn yú wú liàng,

其佛说法,现于无量,

shén tōng biàn huà、bù kě sī yì。

神通变化、不可思议。

zhū tiān rén mín,shù rú héng shā,

诸天人民,数如恒沙,

jiē gòng hé zhǎng,tīng shòu fó yǔ。

皆共合掌,听受佛语。

qí fó dāng shòu、shí èr xiǎo jié,

其佛当寿、十二小劫,

zhèng fǎ zhù shì、èr shí xiǎo jié,

正法住世、二十小劫,

xiàng fǎ yì zhù,èr shí xiǎo jié。

像法亦住,二十小劫。

ěr shí shì zūn fù gào zhū bǐ qiū zhòng:wǒ jīn yǔ rǔ,shì dà jiā zhān yán,

尔时世尊复告诸比丘众:我今语汝,是大迦旃延,

yú dāng lái shì,yǐ zhū gòng jù,gòng yǎng fèng shì bā qiān yì fó,

于当来世,以诸供具,供养奉事八千亿佛,

gōng jìng zūn zhòng。zhū fó miè hòu,gè qǐ tǎ miào,gāo qiān yóu xún,

恭敬尊重。诸佛灭后,各起塔庙,高千由旬,

zòng guǎng zhèng děng wǔ bǎi yóu xún,jiē yǐ jīn、yín、liú lí、chē qú、

纵广正等五百由旬,皆以金、银、琉璃、砗磲、

mǎ nǎo、zhēn zhū、méi guī、qī bǎo hé chéng,zhòng huá、yīng luò、

玛瑙、真珠、玫瑰、七宝合成,众华、璎珞、

tú xiāng、mò xiāng、shāo xiāng、zèng gài、chuáng fān,gòng yǎng tǎ miào。

涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡,供养塔庙。

guò shì yǐ hòu,dāng fù gòng yǎng èr wàn yì fó,yì fù rú shì。

过是已后,当复供养二万亿佛,亦复如是。

gòng yǎng shì zhū fó yǐ,jù pú sà dào,dāng dé zuò fó。

供养是诸佛已,具菩萨道,当得作佛。

hào yuē yán fú nà tí jīn guāng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

号曰阎浮那提金光如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。qí tǔ píng zhèng,bō li wéi dì,

天人师、佛、世尊。其土平正,玻瓈为地,

bǎo shù zhuāng yán,huáng jīn wéi shéng yǐ jiè dào cè,miào huá fù dì,

宝树庄严,黄金为绳以界道侧,妙华覆地,

zhōu biàn qīng jìng,jiàn zhě huān xǐ。wú sì è dào:dì yù、è guǐ、

周遍清净,见者欢喜。无四恶道:地狱、饿鬼、

chù shēng、ā xiū luó dào,duō yǒu tiān、rén、

畜生、阿修罗道,多有天、人、

zhū shēng wén zhòng jí zhū pú sà,wú liàng wàn yì zhuāng yán qí guó。

诸声闻众及诸菩萨,无量万亿庄严其国。

fó shòu shí èr xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì èr shí xiǎo jié,

佛寿十二小劫,正法住世二十小劫,

xiàng fǎ yì zhù èr shí xiǎo jié。

像法亦住二十小劫。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

zhū bǐ qiū zhòng、jiē yì xīn tīng,

诸比丘众、皆一心听,

rú wǒ suǒ shuō,zhēn shí wú yì。

如我所说,真实无异。

shì jiā zhān yán,dāng yǐ zhǒng zhǒng,

是迦栴延,当以种种,

miào hǎo gòng jù、gōng yǎng zhū fó。

妙好供具、供养诸佛。

zhū fó miè hòu,qǐ qī bǎo tǎ,

诸佛灭后,起七宝塔,

yì yǐ huá xiāng、gōng yǎng shè lì。

亦以华香、供养舍利。

qí zuì hòu shēn,dé fó zhì huì,

其最后身,得佛智慧,

chéng děng zhèng jiào。guó tǔ qīng jìng,

成等正觉。国土清净,

dù tuō wú liàng,wàn yì zhòng shēng,

度脱无量,万亿众生,

jiē wéi shí fāng,zhī suǒ gōng yǎng,

皆为十方,之所供养,

fó zhī guāng míng,wú néng shèng zhě。

佛之光明,无能胜者。

qí fó hào yuē,yán fú jīn guāng。

其佛号曰,阎浮金光。

pú sà shēng wén,duàn yí qiè yǒu,

菩萨声闻,断一切有,

wú liàng wú shù,zhuāng yán qí guó。

无量无数,庄严其国。

ěr shí shì zūn fù gào dà zhòng:wǒ jīn yǔ rǔ,shì dà mù jiān lián,

尔时世尊复告大众:我今语汝,是大目犍连,

dāng yǐ zhǒng zhǒng gòng jù gòng yǎng bā qiān zhū fó,gōng jìng zūn zhòng。

当以种种供具供养八千诸佛,恭敬尊重。

zhū fó miè hòu,gè qǐ tǎ miào,gāo qiān yóu xún,

诸佛灭后,各起塔庙,高千由旬,

zòng guǎng zhèng děng wǔ bǎi yóu xún,jiē yǐ jīn、yín、liú lí、

纵广正等五百由旬,皆以金、银、琉璃、

chē qú、mǎ nǎo、zhēn zhū、méi guī、qī bǎo hé chéng,zhòng huá、yīng luò、

砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰、七宝合成,众华、璎珞、

tú xiāng、mò xiāng、shāo xiāng、zèng gài、chuáng fān,yǐ yòng gòng yǎng。

涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡,以用供养。

guò shì yǐ hòu,dāng fù gòng yǎng èr bǎi wàn yì zhū fó,yì fù rú shì。

过是已后,当复供养二百万亿诸佛,亦复如是。

dāng dé chéng fó,hào yuē duō mó luó bá zhān tán xiāng rú lái、

当得成佛,号曰多摩罗跋栴檀香如来、

yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、

应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、

wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn。

无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

jié míng xǐ mǎn,guó míng yì lè。qí tǔ píng zhèng,bō li wéi dì,

劫名喜满,国名意乐。其土平正,玻瓈为地,

bǎo shù zhuāng yán,sàn zhēn zhū huá,zhōu biàn qīng jìng,

宝树庄严,散真珠华,周遍清净,

jiàn zhě huān xǐ。duō zhū tiān、rén、pú sà、shēng wén,qí shù wú liàng。

见者欢喜。多诸天、人、菩萨、声闻,其数无量。

fó shòu èr shí sì xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì sì shí xiǎo jié,

佛寿二十四小劫,正法住世四十小劫,

xiàng fǎ yì zhù sì shí xiǎo jié。

像法亦住四十小劫。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

wǒ cǐ dì zǐ、dà mù jiān lián,

我此弟子、大目犍连,

shě shì shēn yǐ,dé jiàn bā qiān,

舍是身已,得见八千,

èr bǎi wàn yì,zhū fó shì zūn,

二百万亿,诸佛世尊,

wéi fó dào gù,gōng yǎng gōng jìng。

为佛道故,供养恭敬。

yú zhū fó suǒ、cháng xiū fàn háng,

于诸佛所、常修梵行,

yú wú liàng jié、fèng chí fó fǎ。

于无量劫、奉持佛法。

zhū fó miè hòu,qǐ qī bǎo tǎ,

诸佛灭后,起七宝塔,

cháng biǎo jīn shā,huá xiāng jì lè,

长表金刹,华香伎乐,

ér yǐ gōng yǎng,zhū fó tǎ miào。

而以供养,诸佛塔庙。

jiàn jiàn jù zú,pú sà dào yǐ,

渐渐具足,菩萨道已,

yú yì lè guó、ér dé zuò fó,

于意乐国、而得作佛,

hào duō mó luó、zhān tán zhī xiāng。

号多摩罗、栴檀之香。

qí fó shòu mìng、èr shí sì jié,

其佛寿命、二十四劫,

cháng wéi tiān rén,yǎn shuō fó dào。

常为天人,演说佛道。

shēng wén wú liàng,rú héng hé shā,

声闻无量,如恒河沙,

sān míng liù tōng,yǒu dà wēi dé。

三明六通,有大威德。

pú sà wú shù,zhì gù jīng jìn,

菩萨无数,志固精进,

yú fó zhì huì、jiē bù tuì zhuǎn。

于佛智慧、皆不退转。

fó miè dù hòu,zhèng fǎ dāng zhù,

佛灭度后,正法当住,

sì shí xiǎo jié,xiàng fǎ yì ěr。

四十小劫,像法亦尔。

wǒ zhū dì zǐ,wēi dé jù zú,

我诸弟子,威德具足,

qí shù wǔ bǎi,jiē dāng shòu jì。

其数五百,皆当授记。

yú wèi lái shì、xián dé chéng fó。

于未来世、咸得成佛。

wǒ jí rǔ děng、xiǔ shì yīn yuán,

我及汝等、宿世因缘,

wú jīn dāng shuō,rǔ děng shàn tīng。

吾今当说,汝等善听。

相关文章

猜你喜欢

  • 法华经全文

  • 法华经译文

  • 法华经注音