法华经全文网

法华经卷一 方便品 第二(注音)

发布时间:2020-04-07 14:49:27作者:法华经全文网

法华经卷一 方便品 第二(注音)

ěr shí,shì zūn cóng sān mèi ān xiáng ér qǐ,gào shè lì fú:

尔时,世尊从三昧安详而起,告舍利弗:

zhū fó zhì huì shèn shēn wú liàng,qí zhì huì mén nán jiě nán rù,

诸佛智慧甚深无量,其智慧门难解难入,

yí qiè shēng wén、pì zhī fó suǒ bù néng zhī。suǒ yǐ zhě hé?

一切声闻、辟支佛所不能知。所以者何?

fó céng qīn jìn bǎi qiān wàn yì wú shù zhū fó,jìn xíng zhū fó wú liàng dào fǎ,

佛曾亲近百千万亿无数诸佛,尽行诸佛无量道法,

yǒng měng jīng jìn míng chēng pǔ wén,

勇猛精进名称普闻,

chéng jiù shèn shēn wèi céng yǒu fǎ,suí yí suǒ shuō yì qù nán jiě。

成就甚深未曾有法,随宜所说意趣难解。

shè lì fú!wú cóng chéng fó yǐ lái,zhǒng zhǒng yīn yuán,

舍利弗!吾从成佛已来,种种因缘,

zhǒng zhǒng pì yù,guǎng yǎn yán jiào,wú shù fāng biàn,

种种譬喻,广演言教,无数方便,

yǐn dǎo zhòng shēng,lìng lí zhū zhuó。suǒ yǐ zhě hé?

引导众生,令离诸著。所以者何?

rú lái fāng biàn zhī jiàn bō luó mì,jiē yǐ jù zú。shè lì fú!rú lái zhī jiàn,

如来方便知见波罗蜜,皆已具足。舍利弗!如来知见,

guǎng dà shēn yuǎn,wú liàng wú ài,lì、wú suǒ wèi、chán dìng、

广大深远,无量无碍,力、无所畏、禅定、

jiě tuō sān mèi,shēn rù wú jì,chéng jiù yí qiè wèi céng yǒu fǎ。

解脱三昧,深入无际,成就一切未曾有法。

shè lì fú!rú lái néng zhǒng zhǒng fēn bié,qiǎo shuō zhū fǎ,

舍利弗!如来能种种分别,巧说诸法,

yán cí róu ruǎn,yuè kě zhòng xīn。shè lì fú!qǔ yào yán zhī,

言辞柔软,悦可众心。舍利弗!取要言之,

wú liàng wú biān wèi céng yǒu fǎ,fó xī chéng jiù。zhǐ,shè lì fú!

无量无边未曾有法,佛悉成就。止,舍利弗!

bù xū fù shuō。suǒ yǐ zhě hé?fó suǒ chéng jiù dì yī xī yǒu nán jiě zhī fǎ。

不须复说。所以者何?佛所成就第一希有难解之法。

wéi fó yǔ fó nǎi néng jiū jìn zhū fǎ shí xiàng,suǒ wèi zhū fǎ,

唯佛与佛乃能究尽诸法实相,所谓诸法,

rú shì xiàng,rú shì xìng,rú shì tǐ,rú shì lì,rú shì zuò,rú shì yīn,

如是相,如是性,如是体,如是力,如是作,如是因,

rú shì yuán,rú shì guǒ,rú shì bào,rú shì běn mò jiū jìng děng。

如是缘,如是果,如是报,如是本末究竟等。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shì xióng bù kě liàng,zhū tiān jí shì rén、

世雄不可量,诸天及世人、

yí qiè zhòng shēng lèi,wú néng zhī fó zhě。

一切众生类,无能知佛者。

fó lì wú suǒ wèi、jiě tuō zhū sān mèi,

佛力无所畏、解脱诸三昧,

jí fó zhū yú fǎ,wú néng cè liáng zhě。

及佛诸余法,无能测量者。

běn cóng wú shù fó,jù zú háng zhū dào,

本从无数佛,具足行诸道,

shèn shēn wēi miào fǎ,nán jiàn nán kě le。

甚深微妙法,难见难可了。

yú wú liàng yì jié,háng cǐ zhū dào yǐ,

于无量亿劫,行此诸道已,

dào chǎng dé chéng guǒ,wǒ yǐ xī zhī jiàn。

道场得成果,我已悉知见。

rú shì dà guǒ bào,zhǒng zhǒng xìng xiāng yì,

如是大果报,种种性相义,

wǒ jí shí fāng fó,nǎi néng zhī shì shì。

我及十方佛,乃能知是事。

shì fǎ bù kě shì,yán cí xiāng jì miè,

是法不可示,言辞相寂灭,

zhū yú zhòng shēng lèi,wú yǒu néng dé jiě,

诸余众生类,无有能得解,

chú zhū pú sà zhòng、xìn lì jiān gù zhě。

除诸菩萨众、信力坚固者。

zhū fó dì zǐ zhòng,céng gōng yǎng zhū fó,

诸佛弟子众,曾供养诸佛,

yí qiè lòu yǐ jìn,zhù shì zuì hòu shēn,

一切漏已尽,住是最后身,

rú shì zhū rén děng,qí lì suǒ bù kān。

如是诸人等,其力所不堪。

jiǎ shǐ mǎn shì jiān,jiē rú shè lì fú,

假使满世间,皆如舍利弗,

jìn sī gòng dù liàng,bù néng cè fó zhì。

尽思共度量,不能测佛智。

zhèng shǐ mǎn shí fāng、jiē rú shè lì fú,

正使满十方、皆如舍利弗,

jí yú zhū dì zǐ、yì mǎn shí fāng shā,

及余诸弟子、亦满十方刹,

jìn sī gòng dù liàng,yì fù bù néng zhī。

尽思共度量,亦复不能知。

pì zhī fó lì zhì,wú lòu zuì hòu shēn,

辟支佛利智,无漏最后身,

yì mǎn shí fāng jiè,qí shù rú zhú lín,

亦满十方界,其数如竹林,

sī děng gòng yì xīn,yú yì wú liàng jié、

斯等共一心,于亿无量劫、

yù sī fó shí zhì,mò néng zhī shǎo fēn。

欲思佛实智,莫能知少分。

xīn fā yì pú sà,gōng yǎng wú shù fó,

新发意菩萨,供养无数佛,

le dá zhū yì qù,yòu néng shàn shuō fǎ,

了达诸义趣,又能善说法,

rú dào má zhú wěi,chōng mǎn shí fāng shā,

如稻麻竹苇,充满十方刹,

yì xīn yǐ miào zhì,yú héng hé shā jié、

一心以妙智,于恒河沙劫、

xián jiē gòng sī liáng,bù néng zhī fó zhì。

咸皆共思量,不能知佛智。

bù tuì zhū pú sà,qí shù rú héng shā,

不退诸菩萨,其数如恒沙,

yì xīn gòng sī qiú,yì fù bù néng zhī。

一心共思求,亦复不能知。

yòu gào shè lì fú,wú lòu bù sī yì、

又告舍利弗,无漏不思议、

shèn shēn wēi miào fǎ,wǒ jīn yǐ jù dé,

甚深微妙法,我今已具得,

wéi wǒ zhī shì xiāng,shí fāng fó yì rán。

唯我知是相,十方佛亦然。

shè lì fú dāng zhī,zhū fó yǔ wú yì,

舍利弗当知,诸佛语无异,

yú fó suǒ shuō fǎ,dāng shēng dà xìn lì,

于佛所说法,当生大信力,

shì zūn fǎ jiǔ hòu,yào dāng shuō zhēn shí。

世尊法久后,要当说真实。

gào zhū shēng wén zhòng、jí qiú yuán jiào chéng,

告诸声闻众、及求缘觉乘,

wǒ lìng tuō kǔ fù,dǎi dé niè pán zhě,

我令脱苦缚,逮得涅槃者,

fó yǐ fāng biàn lì,shì yǐ sān chéng jiào,

佛以方便力,示以三乘教,

zhòng shēng chù chù zhù,yǐn zhī lìng dé chū。

众生处处著,引之令得出。

ěr shí dà zhòng zhōng,yǒu zhū shēng wén lòu jìn ā luó hàn,

尔时大众中,有诸声闻漏尽阿罗汉,

ā ruò jiāo chén rú děng qiān èr bǎi rén,jí fā shēng wén pì zhī fó xīn,

阿若憍陈如等千二百人,及发声闻辟支佛心,

bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,gè zuò shì niàn:jīn zhě、

比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,各作是念:今者、

shì zūn hé gù yīn qín chēng tàn fāng biàn ér zuò shì yán:fó suǒ dé fǎ,

世尊何故殷勤称叹方便而作是言:佛所得法,

shèn shēn nán jiě,yǒu suǒ yán shuō,yì qù nán zhī,yí qiè shēng wén、

甚深难解,有所言说,意趣难知,一切声闻、

pì zhī fó suǒ bù néng jí。fó shuō yī jiě tuō yì,wǒ děng yì dé cǐ fǎ,

辟支佛所不能及。佛说一解脱义,我等亦得此法,

dào yú niè pán,ér jīn bù zhī shì yì suǒ qù。

到于涅槃,而今不知是义所趣。

ěr shí shè lì fú zhī sì zhòng xīn yí,zì yì wèi liǎo,ér bái fó yán:shì zūn!

尔时舍利弗知四众心疑,自亦未了,而白佛言:世尊!

hé yīn hé yuán,yīn qín chēng tàn zhū fó dì yī fāng biàn、shèn shēn wēi miào、

何因何缘,殷勤称叹诸佛第一方便、甚深微妙、

nán jiě zhī fǎ?wǒ zì xī lái,wèi céng cóng fó wén rú shì shuō;

难解之法?我自昔来,未曾从佛闻如是说;

jīn zhě sì zhòng xián jiē yǒu yí。wéi yuàn shì zūn fū yǎn sī shì。

今者四众咸皆有疑。惟愿世尊敷演斯事。

shì zūn hé gù yīn qín chēng tàn shèn shēn wēi miào nán jiě zhī fǎ?

世尊何故殷勤称叹甚深微妙难解之法?

ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

huì rì dà shèng zūn,jiǔ nǎi shuō shì fǎ,

慧日大圣尊,久乃说是法,

zì shuō dé rú shì,lì wú wèi sān mèi、

自说得如是,力无畏三昧、

chán dìng jiě tuō děng,bù kě sī yì fǎ。

禅定解脱等,不可思议法。

dào chǎng suǒ dé fǎ,wú néng fā wèn zhě。

道场所得法,无能发问者。

wǒ yì nán kě cè,yì wú néng wèn zhě。

我意难可测,亦无能问者。

wú wèn ér zì shuō,chēng tàn suǒ háng dào,

无问而自说,称叹所行道,

zhì huì shèn wēi miào,zhū fó zhī suǒ dé。

智慧甚微妙,诸佛之所得。

wú lòu zhū luó hàn、jí qiú niè pán zhě,

无漏诸罗汉、及求涅槃者,

jīn jiē duò yí wǎng,fó hé gù shuō shì。

今皆堕疑网,佛何故说是。

qí qiú yuán jiào zhě、bǐ qiū bǐ qiū ní、

其求缘觉者、比丘比丘尼、

zhū tiān lóng guǐ shén、jí qián tà pó děng,

诸天龙鬼神、及乾闼婆等,

xiāng shì huái yóu yù,zhān yǎng liǎng zú zūn,

相视怀犹豫,瞻仰两足尊,

shì shì wéi yún hé,yuàn fó wéi jiě shuō。

是事为云何,愿佛为解说。

yú zhū shēng wén zhòng,fó shuō wǒ dì yī。

于诸声闻众,佛说我第一。

wǒ jīn zì yú zhì、yí huò bù néng le,

我今自于智、疑惑不能了,

wéi shì jiū jìng fǎ,wéi shì suǒ háng dào。

为是究竟法,为是所行道。

fó kǒu suǒ shēng zǐ,hé zhǎng zhān yǎng dài,

佛口所生子,合掌瞻仰待,

yuàn chū wēi miào yīn,shí wéi rú shí shuō。

愿出微妙音,时为如实说。

zhū tiān lóng shén děng,qí shù rú héng shā,

诸天龙神等,其数如恒沙,

qiú fó zhū pú sà,dà shù yǒu bā wàn,

求佛诸菩萨,大数有八万,

yòu zhū wàn yì guó、zhuàn lún shèng wáng zhì,

又诸万亿国、转轮圣王至,

hé zhǎng yǐ jìng xīn,yù wén jù zú dào。

合掌以敬心,欲闻具足道。

ěr shí fó gào shè lì fú:zhǐ,zhǐ!bù xū fù shuō。ruò shuō shì shì,

尔时佛告舍利弗:止,止!不须复说。若说是事,

yí qiè shì jiān zhū tiān jí rén,jiē dāng jīng yí。shè lì fú chóng bái fó yán:

一切世间诸天及人,皆当惊疑。舍利弗重白佛言:

shì zūn,wéi yuàn shuō zhī,wéi yuàn shuō zhī!suǒ yǐ zhě hé?

世尊,惟愿说之,惟愿说之!所以者何?

shì huì wú shù bǎi qiān wàn yì ā sēng qí zhòng shēng,céng jiàn zhū fó,

是会无数百千万亿阿僧祇众生,曾见诸佛,

zhū gēn měng lì,zhì huì míng liǎo,wén fó suǒ shuō,zé néng jìng xìn。

诸根猛利,智慧明了,闻佛所说,则能敬信。

ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

fǎ wáng wú shàng zūn,wéi shuō yuàn wù lǜ。

法王无上尊,惟说愿勿虑。

shì huì wú liàng zhòng,yǒu néng jìng xìn zhě。

是会无量众,有能敬信者。

fó fù zhǐ shè lì fú:ruò shuō shì shì,yí qiè shì jiān tiān、rén、

佛复止舍利弗:若说是事,一切世间天、人、

ā xiū luó jiē dāng jīng yí,zēng shàng màn bǐ qiū jiāng zhuì yú dà kēng。

阿修罗皆当惊疑,增上慢比丘将坠于大坑。

ěr shí shì zūn chóng shuō jì yán:

尔时世尊重说偈言:

zhǐ zhǐ bù xū shuō,wǒ fǎ miào nán sī,

止止不须说,我法妙难思,

zhū zēng shàng màn zhě,wén bì bú jìng xìn。

诸增上慢者,闻必不敬信。

ěr shí shè lì fú chóng bái fó yán:shì zūn!wéi yuàn shuō zhī,

尔时舍利弗重白佛言:世尊!惟愿说之,

wéi yuàn shuō zhī!jīn cǐ huì zhōng,rú wǒ děng bǐ bǎi qiān wàn yì,

惟愿说之!今此会中,如我等比百千万亿,

shì shì yǐ céng cóng fó shòu huà。rú cǐ rén děng,bì néng jìng xìn,

世世已曾从佛受化。如此人等,必能敬信,

cháng yè ān wěn,duō suǒ ráo yì。

长夜安隐,多所饶益。

ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

wú shàng liǎng zú zūn,yuàn shuō dì yī fǎ,

无上两足尊,愿说第一法,

wǒ wéi fó zhǎng zǐ,wéi chuí fēn bié shuō。

我为佛长子,惟垂分别说。

shì huì wú liàng zhòng,néng jìng xìn cǐ fǎ,

是会无量众,能敬信此法,

fó yǐ céng shì shì,jiào huà rú shì děng。

佛已曾世世,教化如是等。

jiē yì xīn hé zhǎng,yù tīng shòu fó yǔ,

皆一心合掌,欲听受佛语,

wǒ děng qiān èr bǎi,jí yú qiú fó zhě。

我等千二百,及余求佛者。

yuàn wèi cǐ zhòng gù,wéi chuí fēn bié shuō,

愿为此众故,惟垂分别说,

shì děng wén cǐ fǎ,zé shēng dà huān xǐ。

是等闻此法,则生大欢喜。

ěr shí shì zūn gào shè lì fú:rǔ yǐ yīn qín sān qǐng,qǐ dé bù shuō。

尔时世尊告舍利弗:汝已殷勤三请,岂得不说。

rǔ jīn dì tīng,shàn sī niàn zhī,wú dāng wèi rǔ fēn bié jiě shuō。

汝今谛听,善思念之,吾当为汝分别解说。

shuō cǐ yǔ shí,huì zhōng yǒu bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

说此语时,会中有比丘、比丘尼、优婆塞、

yōu pó yí wǔ qiān rén děng,jí cóng zuò qǐ,lǐ fó ér tuì。suǒ yǐ zhě hé?

优婆夷五千人等,即从座起,礼佛而退。所以者何?

cǐ bèi zuì gēn shēn zhòng,jí zēng shàng màn,wèi dé wèi dé、

此辈罪根深重,及增上慢,未得谓得、

wèi zhèng wèi zhèng,yǒu rú cǐ shī,shì yǐ bú zhù。

未证谓证,有如此失,是以不住。

shì zūn mò rán ér bú zhì zhǐ。

世尊默然而不制止。

ěr shí fó gào shè lì fú:wǒ jīn cǐ zhòng,wú fù zhī yè,chún yǒu zhēn shí。

尔时佛告舍利弗:我今此众,无复枝叶,纯有贞实。

shè lì fú!rú shì zēng shàng màn rén,tuì yì jiā yǐ。rǔ jīn shàn tīng,

舍利弗!如是增上慢人,退亦佳矣。汝今善听,

dāng wèi rǔ shuō。shè lì fú yán:wéi rán,shì zūn!yuàn lè yù wén。

当为汝说。舍利弗言:唯然,世尊!愿乐欲闻。

fó gào shè lì fú:rú shì miào fǎ,zhū fó rú lái shí nǎi shuō zhī,

佛告舍利弗:如是妙法,诸佛如来时乃说之,

rú yōu tán bō huá,shí yī xiàn ěr。shè lì fú!

如优昙钵华,时一现耳。舍利弗!

rǔ děng dāng xìn fó zhī suǒ shuō,yán bù xū wàng。shè lì fú!

汝等当信佛之所说,言不虚妄。舍利弗!

zhū fó suí yí shuō fǎ,yì qù nán jiě。suǒ yǐ zhě hé?

诸佛随宜说法,意趣难解。所以者何?

wǒ yǐ wú shù fāng biàn,zhǒng zhǒng yīn yuán、pì yù yán cí,

我以无数方便,种种因缘、譬喻言辞,

yǎn shuō zhū fǎ。shì fǎ fēi sī liang fēn bié zhī suǒ néng jiě,

演说诸法。是法非思量分别之所能解,

wéi yǒu zhū fó nǎi néng zhī zhī。suǒ yǐ zhě hé?

唯有诸佛乃能知之。所以者何?

zhū fó shì zūn wéi yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì。shè lì fú!

诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世。舍利弗!

yún hé míng zhū fó shì zūn wéi yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì?

云何名诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世?

zhū fó shì zūn yù lìng zhòng shēng kāi fó zhī jiàn,shǐ dé qīng jìng gù,

诸佛世尊欲令众生开佛知见,使得清净故,

chū xiàn yú shì;yù shì zhòng shēng fó zhī zhī jiàn gù,chū xiàn yú shì;

出现于世;欲示众生佛之知见故,出现于世;

yù lìng zhòng shēng wù fó zhī jiàn gù,chū xiàn yú shì;

欲令众生悟佛知见故,出现于世;

yù lìng zhòng shēng rù fó zhī jiàn dào gù,chū xiàn yú shì。shè lì fú!

欲令众生入佛知见道故,出现于世。舍利弗!

shì wéi zhū fó yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì。

是为诸佛以一大事因缘故出现于世。

fó gào shè lì fú:zhū fó rú lái dàn jiào huà pú sà,zhū yǒu suǒ zuò,

佛告舍利弗:诸佛如来但教化菩萨,诸有所作,

cháng wèi yī shì,wéi yǐ fó zhī zhī jiàn shì wù zhòng shēng。shè lì fú!

常为一事,唯以佛之知见示悟众生。舍利弗!

rú lái dàn yǐ yī fó chéng gù,wèi zhòng shēng shuō fǎ,wú yǒu yú chéng,

如来但以一佛乘故,为众生说法,无有余乘,

ruò èr、ruò sān。shè lì fú!yí qiè shí fāng zhū fó,fǎ yì rú shì。

若二、若三。舍利弗!一切十方诸佛,法亦如是。

shè lì fú!guò qù zhū fó,yǐ wú liàng wú shù fāng biàn,

舍利弗!过去诸佛,以无量无数方便,

zhǒng zhǒng yīn yuán、pì yù yán cí,ér wèi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,

种种因缘、譬喻言辞,而为众生演说诸法,

shì fǎ jiē wéi yī fó chéng gù。shì zhū zhòng shēng,cóng zhū fó wén fǎ,

是法皆为一佛乘故。是诸众生,从诸佛闻法,

jiū jìng jiē dé yí qiè zhǒng zhì。

究竟皆得一切种智。

shè lì fú!wèi lái zhū fó dāng chū yú shì,yì yǐ wú liàng wú shù fāng biàn,

舍利弗!未来诸佛当出于世,亦以无量无数方便,

zhǒng zhǒng yīn yuán、pì yù yán cí,ér wèi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,

种种因缘、譬喻言辞,而为众生演说诸法,

shì fǎ jiē wéi yī fó chéng gù。shì zhū zhòng shēng,cóng fó wén fǎ,

是法皆为一佛乘故。是诸众生,从佛闻法,

jiū jìng jiē dé yí qiè zhǒng zhì。

究竟皆得一切种智。

shè lì fú!xiàn zài shí fāng wú liàng bǎi qiān wàn yì fó tǔ zhōng,

舍利弗!现在十方无量百千万亿佛土中,

zhū fó shì zūn duō suǒ ráo yì ān lè zhòng shēng,

诸佛世尊多所饶益安乐众生,

shì zhū fó yì yǐ wú liàng wú shù fāng biàn,zhǒng zhǒng yīn yuán、

是诸佛亦以无量无数方便,种种因缘、

pì yù yán cí,ér wèi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,

譬喻言辞,而为众生演说诸法,

shì fǎ jiē wéi yī fó chéng gù。shì zhū zhòng shēng,cóng fó wén fǎ,

是法皆为一佛乘故。是诸众生,从佛闻法,

jiū jìng jiē dé yí qiè zhǒng zhì。shè lì fú!shì zhū fó dàn jiào huà pú sà,

究竟皆得一切种智。舍利弗!是诸佛但教化菩萨,

yù yǐ fó zhī zhī jiàn shì zhòng shēng gù,

欲以佛之知见示众生故,

yù yǐ fó zhī zhī jiàn wù zhòng shēng gù,

欲以佛之知见悟众生故,

yù lìng zhòng shēng rù fó zhī zhī jiàn gù。

欲令众生入佛之知见故。

shè lì fú!wǒ jīn yì fù rú shì,zhī zhū zhòng shēng yǒu zhǒng zhǒng yù,

舍利弗!我今亦复如是,知诸众生有种种欲,

shēn xīn suǒ zhuó,suí qí běn xìng,yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

深心所著,随其本性,以种种因缘、

pì yù yán cí,fāng biàn lì ér wèi shuō fó gào shè lì fú:

譬喻言辞,方便力而为说佛告舍利弗:

zhū fó rú lái dàn jiào huà pú sà,zhū yǒu suǒ zuò,cháng wèi yī shì,

诸佛如来但教化菩萨,诸有所作,常为一事,

wéi yǐ fó zhī zhī jiàn shì wù zhòng shēng。shè lì fú!

唯以佛之知见示悟众生。舍利弗!

rú lái dàn yǐ yī fó chéng gù,wèi zhòng shēng shuō fǎ,

如来但以一佛乘故,为众生说法,

wú yǒu yú chéng,ruò èr、ruò sān。shè lì fú!yí qiè shí fāng zhū fó,

无有余乘,若二、若三。舍利弗!一切十方诸佛,

fǎ yì rú shì。fǎ。shè lì fú!rú cǐ jiē wéi dé yī fó chéng、yí qiè zhǒng zhì gù。

法亦如是。法。舍利弗!如此皆为得一佛乘、一切种智故。

shè lì fú!shí fāng shì jiè zhōng,shàng wú èr chéng,hé kuàng yǒu sān。

舍利弗!十方世界中,尚无二乘,何况有三。

shè lì fú!zhū fó chū yú wǔ zhuó è shì,suǒ wèi jié zhuó、fán nǎo zhuó、

舍利弗!诸佛出于五浊恶世,所谓劫浊、烦恼浊、

zhòng shēng zhuó、jiàn zhuó、mìng zhuó。rú shì,shè lì fú!

众生浊、见浊、命浊。如是,舍利弗!

jié zhuó luàn shí,zhòng shēng gòu zhòng,qiān tān jí dù,

劫浊乱时,众生垢重,悭贪嫉妒,

chéng jiù zhū bú shàn gēn gù,zhū fó yǐ fāng biàn lì,

成就诸不善根故,诸佛以方便力,

yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。shè lì fú!ruò wǒ dì zǐ,zì wèi ā luó hàn、

于一佛乘分别说三。舍利弗!若我弟子,自谓阿罗汉、

pì zhī fó zhě,bù wén bù zhī zhū fó rú lái dàn jiào huà pú sà shì,

辟支佛者,不闻不知诸佛如来但教化菩萨事,

cǐ fēi fó dì zǐ,fēi ā luó hàn,fēi pì zhī fó。

此非佛弟子,非阿罗汉,非辟支佛。

yòu,shè lì fú!shì zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní,zì wèi yǐ dé ā luó hàn,

又,舍利弗!是诸比丘、比丘尼,自谓已得阿罗汉,

shì zuì hòu shēn,jiū jìng niè pán,

是最后身,究竟涅槃,

biàn bú fù zhì qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

便不复志求阿耨多罗三藐三菩提,

dāng zhī cǐ bèi jiē shì zēng shàng màn rén。suǒ yǐ zhě hé。

当知此辈皆是增上慢人。所以者何。

ruò yǒu bǐ qiū、shí dé ā luó hàn,ruò bú xìn cǐ fǎ,wú yǒu shì chù。

若有比丘、实得阿罗汉,若不信此法,无有是处。

chú fó miè dù hòu,xiàn qián wú fó。suǒ yǐ zhě hé?fó miè dù hòu,

除佛灭度后,现前无佛。所以者何?佛灭度后,

rú shì děng jīng shòu chí dú sòng jiě yì zhě,shì rén nán dé。

如是等经受持读诵解义者,是人难得。

ruò yù yú fó,yú cǐ fǎ zhōng biàn dé jué liǎo。shè lì fú!

若遇余佛,于此法中便得决了。舍利弗!

rǔ děng dāng yì xīn xìn jiě shòu chí fó yǔ。zhū fó rú lái yán wú xū wàng,

汝等当一心信解受持佛语。诸佛如来言无虚妄,

wú yǒu yú chéng,wéi yī fó chéng。

无有余乘,唯一佛乘。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

bǐ qiū bǐ qiū ní,yǒu huái zēng shàng màn,

比丘比丘尼,有怀增上慢,

yōu pó sāi wǒ màn,yōu pó yí bú xìn。

优婆塞我慢,优婆夷不信。

rú shì sì zhòng děng,qí shù yǒu wǔ qiān,

如是四众等,其数有五千,

bú zì jiàn qí guò,yú jiè yǒu quē lòu。

不自见其过,于戒有缺漏。

hù xī qí xiá cī,shì xiǎo zhì yǐ chū,

护惜其瑕疵,是小智已出,

zhòng zhōng zhī zāo kāng,fó wēi dé gù qù。

众中之糟糠,佛威德故去。

sī rén xiǎn fú dé,bù kān shòu shì fǎ,

斯人鲜福德,不堪受是法,

cǐ zhòng wú zhī yè,wéi yǒu zhū zhēn shí。

此众无枝叶,唯有诸贞实。

shè lì fú shàn tīng,zhū fó suǒ dé fǎ,

舍利弗善听,诸佛所得法,

wú liàng fāng biàn lì,ér wèi zhòng shēng shuō。

无量方便力,而为众生说。

zhòng shēng xīn suǒ niàn,zhǒng zhǒng suǒ xíng dào,

众生心所念,种种所行道,

ruò gān zhū yù xìng,xiān shì shàn è yè。

若干诸欲性,先世善恶业。

fó xī zhī shì yǐ,yǐ zhū yuán pì yù,

佛悉知是已,以诸缘譬喻,

yán cí fāng biàn lì,lìng yí qiè huān xǐ。

言辞方便力,令一切欢喜。

huò shuō xiū duō luó,qié tuó jí běn shì,

或说修多罗,伽陀及本事,

běn shēng wèi céng yǒu,yì shuō yú yīn yuán。

本生未曾有,亦说于因缘。

pì yù bìng qí yè,yōu bō tí shè jīng,

譬喻并祇夜,优波提舍经,

dùn gēn lè xiǎo fǎ,tān zhuó yú shēng sǐ。

钝根乐小法,贪著于生死。

yú zhū wú liàng fó,bù xíng shēn miào dào,

于诸无量佛,不行深妙道,

zhòng kǔ suǒ nǎo luàn,wéi shì shuō niè pán。

众苦所恼乱,为是说涅槃。

wǒ shè shì fāng biàn,lìng dé rù fó huì,

我设是方便,令得入佛慧,

wèi céng shuō rǔ děng,dāng dé chéng fó dào。

未曾说汝等,当得成佛道。

suǒ yǐ wèi céng shuō,shuō shí wèi zhì gù,

所以未曾说,说时未至故,

jīn zhèng shì qí shí,jué dìng shuō dà chéng。

今正是其时,决定说大乘。

wǒ cǐ jiǔ bù fǎ,suí shùn zhòng shēng shuō,

我此九部法,随顺众生说,

rù dà chéng wéi běn,yǐ gù shuō shì jīng。

入大乘为本,以故说是经。

yǒu fó zǐ xīn jìng,róu ruǎn yì lì gēn,

有佛子心净,柔软亦利根,

wú liàng zhū fó suǒ,ér xíng shēn miào dào。

无量诸佛所,而行深妙道。

wèi cǐ zhū fó zǐ,shuō shì dà chéng jīng,

为此诸佛子,说是大乘经,

wǒ jì rú shì rén,lái shì chéng fó dào。

我记如是人,来世成佛道。

yǐ shēn xīn niàn fó,xiū chí jìng jiè gù,

以深心念佛,修持净戒故,

cǐ děng wén dé fó,dà xǐ chōng biàn shēn。

此等闻得佛,大喜充遍身。

fó zhī bǐ xīn xíng,gù wèi shuō dà chéng,

佛知彼心行,故为说大乘,

shēng wén ruò pú sà,wén wǒ suǒ shuō fǎ。

声闻若菩萨,闻我所说法。

nǎi zhì yú yī jì,jiē chéng fó wú yí,

乃至于一偈,皆成佛无疑,

shí fāng fó tǔ zhōng,wéi yǒu yī chéng fǎ。

十方佛土中,唯有一乘法。

wú èr yì wú sān,chú fó fāng biàn shuō,

无二亦无三,除佛方便说,

dàn yǐ jiǎ míng zì,yǐn dǎo yú zhòng shēng。

但以假名字,引导于众生。

shuō fó zhì huì gù。zhū fó chū yú shì,

说佛智慧故。诸佛出于世,

wéi cǐ yī shì shí,yú èr zé fēi zhēn,

唯此一事实,余二则非真,

zhōng bù yǐ xiǎo chéng、jì dù yú zhòng shēng。

终不以小乘、济度于众生。

fó zì zhù dà chéng,rú qí suǒ dé fǎ、

佛自住大乘,如其所得法、

dìng huì lì zhuāng yán,yǐ cǐ dù zhòng shēng。

定慧力庄严,以此度众生。

zì zhèng wú shàng dào,dà chéng píng děng fǎ,

自证无上道,大乘平等法,

ruò yǐ xiǎo chéng huà、nǎi zhì yú yī rén,

若以小乘化、乃至于一人,

wǒ zé duò qiān tān,cǐ shì wéi bù kě。

我则堕悭贪,此事为不可。

ruò rén xìn guī fó,rú lái bù qī kuáng,

若人信归佛,如来不欺诳,

yì wú tān jí yì,duàn zhū fǎ zhōng è。

亦无贪嫉意,断诸法中恶。

gù fó yú shí fāng,ér dú wú suǒ wèi。

故佛于十方,而独无所畏。

wǒ yǐ xiāng yán shēn,guāng míng zhào shì jiān,

我以相严身,光明照世间,

wú liàng zhòng suǒ zūn,wéi shuō shí xiāng yìn。

无量众所尊,为说实相印。

shè lì fú dāng zhī,wǒ běn lì shì yuàn,

舍利弗当知,我本立誓愿,

yù lìng yí qiè zhòng、rú wǒ děng wú yì。

欲令一切众、如我等无异。

rú wǒ xī suǒ yuàn,jīn zhě yǐ mǎn zú,

如我昔所愿,今者已满足,

huà yí qiè zhòng shēng,jiē lìng rù fó dào。

化一切众生,皆令入佛道。

ruò wǒ yù zhòng shēng,jìn jiào yǐ fó dào,

若我遇众生,尽教以佛道,

wú zhì zhě cuò luàn,mí huò bù shòu jiào。

无智者错乱,迷惑不受教。

wǒ zhī cǐ zhòng shēng,wèi céng xiū shàn běn,

我知此众生,未曾修善本,

jiān zhù yú wǔ yù,chī ài gù shēng nǎo。

坚著于五欲,痴爱故生恼。

yǐ zhū yù yīn yuán,zhuì duò sān è dào,

以诸欲因缘,坠堕三恶道,

lún huí liù qù zhōng,bèi shòu zhū kǔ dú,

轮回六趣中,备受诸苦毒,

shòu tāi zhī wēi xíng,shì shì cháng zēng zhǎng。

受胎之微形,世世常增长。

báo dé shǎo fú rén,zhòng kǔ suǒ bī pò,

薄德少福人,众苦所逼迫,

rù xié jiàn chóu lín,ruò yǒu ruò wú děng。

入邪见稠林,若有若无等。

yī zhǐ cǐ zhū jiàn,jù zú liù shí èr,

依止此诸见,具足六十二,

shēn zhù xū wàng fǎ,jiān shòu bù kě shě,

深著虚妄法,坚受不可舍,

wǒ màn zì jīn gāo,chǎn qǔ xīn bù shí,

我慢自矜高,谄曲心不实,

yú qiān wàn yì jié、bù wén fó míng zì,

于千万亿劫、不闻佛名字,

yì bù wén zhèng fǎ,rú shì rén nán dù。

亦不闻正法,如是人难度。

shì gù shè lì fú,wǒ wéi shè fāng biàn,

是故舍利弗,我为设方便,

shuō zhū jìn kǔ dào,shì zhī yǐ niè pán。

说诸尽苦道,示之以涅槃。

wǒ suī shuō niè pán,shì yì fēi zhēn miè,

我虽说涅槃,是亦非真灭,

zhū fǎ cóng běn lái,cháng zì jì miè xiāng。

诸法从本来,常自寂灭相。

fó zǐ háng dào yǐ,lái shì dé zuò fó,

佛子行道已,来世得作佛,

wǒ yǒu fāng biàn lì,kāi shì sān chéng fǎ。

我有方便力,开示三乘法。

yí qiè zhū shì zūn,jiē shuō yī chéng dào,

一切诸世尊,皆说一乘道,

jīn cǐ zhū dà zhòng,jiē yìng chú yí huò,

今此诸大众,皆应除疑惑,

zhū fó yǔ wú yì,wéi yī wú èr chéng。

诸佛语无异,唯一无二乘。

guò qù wú shù jié,wú liàng miè dù fó,

过去无数劫,无量灭度佛,

bǎi qiān wàn yì zhǒng,qí shù bù kě liàng。

百千万亿种,其数不可量。

rú shì zhū shì zūn,zhǒng zhǒng yuán pì yù,

如是诸世尊,种种缘譬喻,

wú shù fāng biàn lì,yǎn shuō zhū fǎ xiāng。

无数方便力,演说诸法相。

shì zhū shì zūn děng,jiē shuō yī chéng fǎ,

是诸世尊等,皆说一乘法,

huà wú liàng zhòng shēng,lìng rù yú fó dào。

化无量众生,令入于佛道。

yòu zhū dà shèng zhǔ,zhī yí qiè shì jiān、

又诸大圣主,知一切世间、

tiān rén qún shēng lèi,shēn xīn zhī suǒ yù,

天人群生类,深心之所欲,

gèng yǐ yì fāng biàn,zhù xiǎn dì yī yì。

更以异方便,助显第一义。

ruò yǒu zhòng shēng lèi,zhí zhū guò qù fó,

若有众生类,值诸过去佛,

ruò wén fǎ bù shī,huò chí jiè rěn rǔ、

若闻法布施,或持戒忍辱、

jīng jìn chán zhì děng,zhǒng zhǒng xiū fú huì。

精进禅智等,种种修福慧。

rú shì zhū rén děng,jiē yǐ chéng fó dào。

如是诸人等,皆已成佛道。

zhū fó miè dù yǐ,ruò rén shàn ruǎn xīn,

诸佛灭度已,若人善软心,

rú shì zhū zhòng shēng,jiē yǐ chéng fó dào。

如是诸众生,皆已成佛道。

zhū fó miè dù yǐ,gōng yǎng shè lì zhě,

诸佛灭度已,供养舍利者,

qǐ wàn yì zhǒng tǎ,jīn yín jí bō lí、

起万亿种塔,金银及玻璃、

chē qú yǔ mǎ nǎo、méi guī liú lí zhū,

砗磲与玛瑙、玫瑰琉璃珠,

qīng jìng guǎng yán shì,zhuāng xiào yú zhū tǎ。

清净广严饰,庄校于诸塔。

huò yǒu qǐ shí miào,zhān tán jí chén shuǐ,

或有起石庙,栴檀及沉水,

mù mì bìng yú cái,tuán wǎ ní tǔ děng。

木蜜并余材,塼瓦泥土等。

ruò yú kuàng yě zhōng,jī tǔ chéng fó miào。

若于旷野中,积土成佛庙。

nǎi zhì tóng zǐ xì,jù shā wéi fó tǎ。

乃至童子戏,聚沙为佛塔。

rú shì zhū rén děng,jiē yǐ chéng fó dào。

如是诸人等,皆已成佛道。

ruò rén wéi fó gù,jiàn lì zhū xíng xiàng,

若人为佛故,建立诸形像,

kè diāo chéng zhòng xiāng,jiē yǐ chéng fó dào。

刻雕成众相,皆已成佛道。

huò yǐ qī bǎo chéng,dòu shí chì bái tóng、

或以七宝成,鋀石赤白铜、

bái là jí qiān xī,tiě mù jí yǔ ní,

白镴及铅锡,铁木及与泥,

huò yǐ jiāo qī bù、yán shì zuò fó xiàng,

或以胶漆布、严饰作佛像,

rú shì zhū rén děng,jiē yǐ chéng fó dào。

如是诸人等,皆已成佛道。

cǎi huà zuò fó xiàng,bǎi fú zhuāng yán xiāng,

彩画作佛像,百福庄严相,

zì zuò ruò shǐ rén,jiē yǐ chéng fó dào。

自作若使人,皆已成佛道。

nǎi zhì tóng zǐ xì,ruò cǎo mù jí bǐ、

乃至童子戏,若草木及笔、

huò yǐ zhǐ zhǎo jiǎ、ér huà zuò fó xiàng,

或以指爪甲、而画作佛像,

rú shì zhū rén děng,jiàn jiàn jī gōng dé,

如是诸人等,渐渐积功德,

jù zú dà bēi xīn,jiē yǐ chéng fó dào。

具足大悲心,皆已成佛道。

dàn huà zhū pú sà,dù tuō wú liàng zhòng。

但化诸菩萨,度脱无量众。

ruò rén yú tǎ miào、bǎo xiàng jí huà xiàng,

若人于塔庙、宝像及画像,

yǐ huá xiāng fān gài、jìng xīn ér gōng yǎng。

以华香幡盖、敬心而供养。

ruò shǐ rén zuò lè,jī gǔ chuī jiǎo bèi,

若使人作乐,击鼓吹角贝,

xiāo dí qín kōng hóu、pí pá náo tóng bó,

箫笛琴箜篌、琵琶铙铜钹,

rú shì zhòng miào yīn,jìn chí yǐ gōng yǎng。

如是众妙音,尽持以供养。

huò yǐ huān xǐ xīn,gē bei sòng fó dé,

或以欢喜心,歌呗颂佛德,

nǎi zhì yī xiǎo yīn,jiē yǐ chéng fó dào。

乃至一小音,皆已成佛道。

ruò rén sǎn luàn xīn,nǎi zhì yǐ yī huá,

若人散乱心,乃至以一华,

gōng yǎng yú huà xiàng,jiàn jiàn wú shù fó。

供养于画像,渐见无数佛。

huò yǒu rén lǐ bài,huò fù dàn hé zhǎng,

或有人礼拜,或复但合掌,

nǎi zhì jǔ yì shǒu,huò fù xiǎo dī tóu,

乃至举一手,或复小低头,

yǐ cǐ gōng yǎng xiàng,jiàn jiàn wú liàng fó。

以此供养像,渐见无量佛。

zì chéng wú shàng dào,guǎng dù wú shù zhòng、

自成无上道,广度无数众、

rù wú yú niè pán,rú xīn jìn huǒ miè。

入无余涅槃,如薪尽火灭。

ruò rén sǎn luàn xīn,rù yú tǎ miào zhōng,

若人散乱心,入于塔庙中,

yī chēng nán wú fó,jiē yǐ chéng fó dào。

一称南无佛,皆已成佛道。

yú zhū guò qù fó,zài shì huò miè hòu,

于诸过去佛,在世或灭后,

ruò yǒu wén shì fǎ,jiē yǐ chéng fó dào。

若有闻是法,皆已成佛道。

wèi lái zhū shì zūn,qí shù wú yǒu liàng,

未来诸世尊,其数无有量,

shì zhū rú lái děng,yì fāng biàn shuō fǎ。

是诸如来等,亦方便说法。

yí qiè zhū rú lái,yǐ wú liàng fāng biàn、

一切诸如来,以无量方便、

dù tuō zhū zhòng shēng,rù fó wú lòu zhì,

度脱诸众生,入佛无漏智,

ruò yǒu wén fǎ zhě,wú yī bù chéng fó。

若有闻法者,无一不成佛。

zhū fó běn shì yuàn,wǒ suǒ háng fó dào,

诸佛本誓愿,我所行佛道,

pǔ yù lìng zhòng shēng、yì tóng dé cǐ dào。

普欲令众生、亦同得此道。

wèi lái shì zhū fó,suī shuō bǎi qiān yì、

未来世诸佛,虽说百千亿、

wú shù zhū fǎ mén,qí shí wéi yī chéng。

无数诸法门,其实为一乘。

zhū fó liǎng zú zūn,zhī fǎ cháng wú xìng,

诸佛两足尊,知法常无性,

fó zhǒng cóng yuán qǐ,shì gù shuō yī chéng。

佛种从缘起,是故说一乘。

shì fǎ zhù fǎ wèi,shì jiān xiāng cháng zhù,

是法住法位,世间相常住,

yú dào chǎng zhī yǐ,dǎo shī fāng biàn shuō。

于道场知已,导师方便说。

tiān rén suǒ gōng yǎng、xiàn zài shí fāng fó,

天人所供养、现在十方佛,

qí shù rú héng shā,chū xiàn yú shì jiān,

其数如恒沙,出现于世间,

ān yǐn zhòng shēng gù,yì shuō rú shì fǎ。

安隐众生故,亦说如是法。

zhī dì yī jì miè,yǐ fāng biàn lì gù,

知第一寂灭,以方便力故,

suī shì zhǒng zhǒng dào,qí shí wéi fó chéng。

虽示种种道,其实为佛乘。

zhī zhòng shēng zhū háng,shēn xīn zhī suǒ niàn,

知众生诸行,深心之所念,

guò qù suǒ xí yè,yù xìng jīng jìn lì,

过去所习业,欲性精进力,

jí zhū gēn lì dùn,yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

及诸根利钝,以种种因缘、

pì yù yì yán cí,suí yìng fāng biàn shuō。

譬喻亦言辞,随应方便说。

jīn wǒ yì rú shì,ān yǐn zhòng shēng gù,

今我亦如是,安隐众生故,

yǐ zhǒng zhǒng fǎ mén、xuān shì yú fó dào。

以种种法门、宣示于佛道。

wǒ yǐ zhì huì lì,zhī zhòng shēng xìng yù,

我以智慧力,知众生性欲,

fāng biàn shuō zhū fǎ,jiē lìng dé huān xǐ。

方便说诸法,皆令得欢喜。

shè lì fú dāng zhī,wǒ yǐ fó yǎn guān,

舍利弗当知,我以佛眼观,

jiàn liù dào zhòng shēng,pín qióng wú fú huì,

见六道众生,贫穷无福慧,

rù shēng sǐ xiǎn dào,xiāng xù kǔ bú duàn,

入生死险道,相续苦不断,

shēn zhù yú wǔ yù,rú máo niú ài wěi、

深著于五欲,如牦牛爱尾、

yǐ tān ài zì bì,máng míng wú suǒ jiàn。

以贪爱自弊,盲瞑无所见。

bù qiú dà shì fó、jí yǔ duàn kǔ fǎ,

不求大势佛、及与断苦法,

shēn rù zhū xié jiàn,yǐ kǔ yù shě kǔ。

深入诸邪见,以苦欲舍苦。

wéi shì zhòng shēng gù、ér qǐ dà bēi xīn。

为是众生故、而起大悲心。

wǒ shǐ zuò dào chǎng,guān shù yì jīng háng,

我始坐道场,观树亦经行,

yú sān qī rì zhōng,sī wéi rú shì shì。

于三七日中,思惟如是事。

wǒ suǒ dé zhì huì,wēi miào zuì dì yī。

我所得智慧,微妙最第一。

zhòng shēng zhū gēn dùn,zhù lè chī suǒ máng,

众生诸根钝,著乐痴所盲,

rú sī zhī děng lèi,yún hé ér kě dù,

如斯之等类,云何而可度,

ěr shí zhū fàn wáng,jí zhū tiān dì shì、

尔时诸梵王,及诸天帝释、

hù shì sì tiān wáng,jí dà zì zài tiān,

护世四天王,及大自在天,

bìng yú zhū tiān zhòng、juàn shǔ bǎi qiān wàn,

并余诸天众、眷属百千万,

gōng jìng hé zhǎng lǐ,qǐng wǒ zhuǎn fǎ lún。

恭敬合掌礼,请我转法轮。

wǒ jí zì sī wéi,ruò dàn zàn fó chéng,

我即自思惟,若但赞佛乘,

zhòng shēng méi zài kǔ,bù néng xìn shì fǎ,

众生没在苦,不能信是法,

pò fǎ bù xìn gù,zhuì yú sān è dào。

破法不信故,坠于三恶道。

wǒ níng bù shuō fǎ,jí rù yú niè pán。

我宁不说法,疾入于涅槃。

xún niàn guò qù fó、suǒ xíng fāng bian lì,

寻念过去佛、所行方便力,

wǒ jīn suǒ dé dào,yì yìng shuō sān chéng。

我今所得道,亦应说三乘。

zuò shì sī wéi shí,shí fāng fó jiē xiàn,

作是思惟时,十方佛皆现,

fàn yīn wèi yù wǒ,shàn zāi shì jiā wén,

梵音慰喻我,善哉释迦文,

dì yī zhī dǎo shī,dé shì wú shàng fǎ,

第一之导师,得是无上法,

suí zhū yí qiè fó、ér yòng fāng biàn lì。

随诸一切佛、而用方便力。

wǒ děng yì jiē dé,zuì miào dì yī fǎ,

我等亦皆得,最妙第一法,

wéi zhū zhòng shēng lèi、fēn bié shuō sān chéng。

为诸众生类、分别说三乘。

shǎo zhì lè xiǎo fǎ,bù zì xìn zuò fó,

少智乐小法,不自信作佛,

shì gù yǐ fāng biàn、fēn bié shuō zhū guǒ。

是故以方便、分别说诸果。

suī fù shuō sān chéng,dàn wéi jiào pú sà。

虽复说三乘,但为教菩萨。

shè lì fú dāng zhī,wǒ wén shèng shī zǐ、

舍利弗当知,我闻圣师子、

shēn jìng wēi miào yīn,xǐ chēng nán wú fó。

深净微妙音,喜称南无佛。

fù zuò rú shì niàn,wǒ chū zhuó è shì,

复作如是念,我出浊恶世,

rú zhū fó suǒ shuō,wǒ yì suí shùn háng。

如诸佛所说,我亦随顺行。

sī wéi shì shì yǐ,jí qū bō luó nài,

思惟是事已,即趋波罗奈,

zhū fǎ jì miè xiāng,bù kě yǐ yán xuān。

诸法寂灭相,不可以言宣。

yǐ fāng biàn lì gù,wéi wǔ bǐ qiū shuō。

以方便力故,为五比丘说。

shì míng zhuǎn fǎ lún,biàn yǒu niè pán yīn,

是名转法轮,便有涅槃音,

jí yǐ ā luó hàn,fǎ sēng chā bié míng。

及以阿罗汉,法僧差别名。

cóng jiǔ yuǎn jié lái,zàn shì niè pán fǎ,

从久远劫来,赞是涅槃法,

shēng sǐ kǔ yǒng jìn,wǒ cháng rú shì shuō。

生死苦永尽,我常如是说。

shè lì fú dāng zhī,wǒ jiàn fó zǐ děng,

舍利弗当知,我见佛子等,

zhì qiú fó dào zhě,wú liàng qiān wàn yì,

志求佛道者,无量千万亿,

xián yǐ gōng jìng xīn,jiē lái zhì fó suǒ,

咸以恭敬心,皆来至佛所,

céng cóng zhū fó wén,fāng biàn suǒ shuō fǎ。

曾从诸佛闻,方便所说法。

wǒ jí zuò shì niàn,rú lái suǒ yǐ chū,

我即作是念,如来所以出,

wéi shuō fó huì gù,jīn zhèng shì qí shí。

为说佛慧故,今正是其时。

shè lì fú dāng zhī,dùn gēn xiǎo zhì rén、

舍利弗当知,钝根小智人、

zhù xiāng jiāo màn zhě,bù néng xìn shì fǎ。

著相憍慢者,不能信是法。

jīn wǒ xǐ wú wèi,yú zhū pú sà zhōng,

今我喜无畏,于诸菩萨中,

zhèng zhí shě fāng biàn,dàn shuō wú shàng dào。

正直舍方便,但说无上道。

pú sà wén shì fǎ,yí wǎng jiē yǐ chú,

菩萨闻是法,疑网皆已除,

qiān èr bǎi luó hàn、xī yì dāng zuò fó。

千二百罗汉、悉亦当作佛。

rú sān shì zhū fó,shuō fǎ zhī yí shì,

如三世诸佛,说法之仪式,

wǒ jīn yì rú shì,shuō wú fēn bié fǎ。

我今亦如是,说无分别法。

zhū fó xìng chū shì,xuán yuǎn zhí yù nàn,

诸佛兴出世,悬远值遇难,

zhèng shǐ chū yú shì,shuō shì fǎ fù nán,

正使出于世,说是法复难,

wú liàng wú shù jié,wén shì fǎ yì nán,

无量无数劫,闻是法亦难,

néng tīng shì fǎ zhě,sī rén yì fù nán。

能听是法者,斯人亦复难。

pì rú yōu tán huā,yí qiè jiē ài lè,

譬如优昙花,一切皆爱乐,

tiān rén suǒ xī yǒu,shí shí nǎi yī chū。

天人所稀有,时时乃一出。

wén fǎ huān xǐ zàn,nǎi zhì fā yī yán,

闻法欢喜赞,乃至发一言,

zé wéi yǐ gōng yǎng,yí qiè sān shì fó,

则为已供养,一切三世佛,

shì rén shèn xī yǒu,guò yú yōu tán huā。

是人甚稀有,过于优昙花。

rǔ děng wù yǒu yí,wǒ wéi zhū fǎ wáng,

汝等勿有疑,我为诸法王,

pǔ gào zhū dà zhòng,dàn yǐ yī chéng dào、

普告诸大众,但以一乘道、

jiào huà zhū pú sà,wú shēng wén dì zǐ。

教化诸菩萨,无声闻弟子。

rǔ děng shè lì fú,shēng wén jí pú sà,

汝等舍利弗,声闻及菩萨,

dāng zhī shì miào fǎ,zhū fó zhī mì yào。

当知是妙法,诸佛之秘要。

yǐ wǔ zhuó è shì,dàn lè zhù zhū yù,

以五浊恶世,但乐著诸欲,

rú shì děng zhòng shēng,zhōng bù qiú fó dào。

如是等众生,终不求佛道。

dāng lái shì è rén,wén fó shuō yī chéng,

当来世恶人,闻佛说一乘,

mí huò bù xìn shòu,pò fǎ duò è dào。

迷惑不信受,破法堕恶道。

yǒu cán kuì qīng jìng、zhì qiú fó dào zhě,

有惭愧清净、志求佛道者,

dāng wéi rú shì děng、guǎng zàn yī chéng dào。

当为如是等、广赞一乘道。

shè lì fú dāng zhī,zhū fó fǎ rú shì,

舍利弗当知,诸佛法如是,

yǐ wàn yì fāng biàn、suí yí ér shuō fǎ,

以万亿方便、随宜而说法,

qí bù xí xué zhě,bù néng xiǎo le cǐ。

其不习学者,不能晓了此。

rǔ děng jì yǐ zhī,zhū fó shì zhī shī,

汝等既已知,诸佛世之师,

suí yí fāng biàn shì,wú fù zhū yí huò,

随宜方便事,无复诸疑惑,

xīn shēng dà huān xǐ,zì zhī dāng zuò fó。

心生大欢喜,自知当作佛。

相关文章

猜你喜欢

  • 法华经全文

  • 法华经译文

  • 法华经注音