法华经全文网

法华经卷一 序品 第一(注音)

发布时间:2020-04-07 14:50:02作者:法华经全文网

法华经卷一 序品 第一(注音)

rú shì wǒ wén。yī shí fó zhù wáng shè chéng qí shé kū shān zhōng,

如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中,

yǔ dà bǐ qiū zhòng wàn èr qiān rén jù,jiē shì ā luó hàn,zhū lòu yǐ jìn,

与大比丘众万二千人俱,皆是阿罗汉,诸漏已尽,

wú fù fán nǎo,dǎi dé jǐ lì,jìn zhū yǒu jié,xīn dé zì zài。qí míng yuē:

无复烦恼,逮得己利,尽诸有结,心得自在。其名曰:

ā ruò jiāo chén rú、mó hē jiā yè、yōu lóu pín luó jiā yè、qié yē jiā yè、

阿若憍陈如、摩诃迦叶、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、

nà tí jiā yè、shè lì fú、dà mù qián lián、mó hē jiā zhān yán、

那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、

ā nòu lóu tuó、jié bīn nà、jiāo fàn bō tí、lí pó duō、bì líng qié pó cuō、

阿冕楼驮、劫宾那、憍梵波提、离婆多、毕陵伽婆蹉、

báo jū luó、mó hē jū zhǐ luó、nán tuó、sūn tuó luó nán tuó、

薄拘罗、摩诃拘絺罗、难陀、孙陀罗难陀、

fù lóu nà、mí duō luó ní zǐ、xū pú tí、ā nán、luó hóu luó。

富楼那、弥多罗尼子、须菩提、阿难、罗睺罗。

rú shì zhòng suǒ zhī shí dà ā luó hàn děng。fù yǒu xué、wú xué èr qiān rén。

如是众所知识大阿罗汉等。复有学、无学二千人。

mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní,yǔ juàn shǔ liù qiān rén jù。

摩诃波阇波提比丘尼,与眷属六千人俱。

luó hóu luó mǔ yē shū tuó luó bǐ qiū ní,yì yǔ juàn shǔ jù。

罗睺罗母耶输陀罗比丘尼,亦与眷属俱。

pú sà mó hē sà bā wàn rén,jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí bú tuì zhuǎn;

菩萨摩诃萨八万人,皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转;

jiē dé tuó luó ní;lè shuō biàn cái,zhuǎn bú tuì zhuǎn fǎ lún;

皆得陀罗尼;乐说辩才,转不退转法轮;

gòng yǎng wú liàng bǎi qiān zhū fó,yú zhū fó suǒ zhí zhòng dé běn,

供养无量百千诸佛,于诸佛所植众德本,

cháng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn;yǐ cí xiū shēn,shàn rù fó huì;

常为诸佛之所称叹;以慈修身,善入佛慧;

tōng dá dà zhì,dào yú bǐ àn;míng chēng pǔ wén wú liàng shì jiè,

通达大智,到于彼岸;名称普闻无量世界,

néng dù wú shù bǎi qiān zhòng shēng。qí míng yuē:wén shū shī lì pú sà、

能度无数百千众生。其名曰:文殊师利菩萨、

guān shì yīn pú sà、dé dà shì pú sà、cháng jīng jìn pú sà、bù xiū xī pú sà、

观世音菩萨、得大势菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、

bǎo zhǎng pú sà、yào wáng pú sà、yǒng shī pú sà、bǎo yuè pú sà、

宝掌菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宝月菩萨、

yuè guāng pú sà、mǎn yuè pú sà、dà lì pú sà、wú liàng lì pú sà、

月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、

yuè sān jiè pú sà、bá tuó pó luó pú sà、mí lè pú sà、bǎo jī pú sà、

越三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、

dǎo shī pú sà,rú shì děng pú sà mó hē sà bā wàn rén jù。

导师菩萨,如是等菩萨摩诃萨八万人俱。

ěr shí shì tí huán yīn,yǔ qí juàn shǔ èr wàn tiān zǐ jù。

尔时释提桓因,与其眷属二万天子俱。

fù yǒu míng yuè tiān zǐ、pǔ xiāng tiān zǐ、bǎo guāng tiān zǐ、

复有名月天子、普香天子、宝光天子、

sì dà tiān wáng,yǔ qí juàn shǔ wàn tiān zǐ jù。zì zài tiān zǐ、

四大天王,与其眷属万天子俱。自在天子、

dà zì zài tiān zǐ,yǔ qí juàn shǔ sān wàn tiān zǐ jù。suō pó shì jiè zhǔ、

大自在天子,与其眷属三万天子俱。娑婆世界主、

fàn tiān wáng、shī qì dà fàn、guāng míng dà fàn děng,

梵天王、尸弃大梵、光明大梵等,

yǔ qí juàn shǔ wàn èr qiān tiān zǐ jù。yǒu bā lóng wáng:

与其眷属万二千天子俱。有八龙王:

nán tuó lóng wáng、bá nán tuó lóng wáng、suō qié luó lóng wáng、

难陀龙王、跋难陀龙王、娑伽罗龙王、

hé xiū jí lóng wáng、dé chā jiā lóng wáng、ā nà pó dá duō lóng wáng、

和修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、

mó nà sī lóng wáng、yōu bō luó lóng wáng děng,

摩那斯龙王、优钵罗龙王等,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jǐn nà luó wáng:

各与若干百千眷属俱。有四紧那罗王:

fǎ jǐn nà luó wáng、miào fǎ jǐn nà luó wáng、dà fǎ jǐn nà luó wáng、

法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、

chí fǎ jǐn nà luó wáng,gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。

持法紧那罗王,各与若干百千眷属俱。

yǒu sì qián tà pó wáng:yuè qián tà pó wáng、yuè yīn qián tà pó wáng、

有四乾闼婆王:乐乾闼婆王、乐音乾闼婆王、

měi qián tà pó wáng、měi yīn qián tà pó wáng,

美乾闼婆王、美音乾闼婆王,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì ā xiū luó wáng:

各与若干百千眷属俱。有四阿修罗王:

pó zhì ā xiū luó wáng、qū luó qiān tuó ā xiū luó wáng、

婆稚阿修罗王、佉罗骞驮阿修罗王、

pí mó zhì duō luó ā xiū luó wáng、luó hóu ā xiū luó wáng,

毘摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jiā lóu luó wáng:

各与若干百千眷属俱。有四迦楼罗王:

dà wēi dé jiā lóu luó wáng、dà shēn jiā lóu luó wáng、

大威德迦楼罗王、大身迦楼罗王、

dà mǎn jiā lóu luó wáng、rú yì jiā lóu luó wáng,

大满迦楼罗王、如意迦楼罗王,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。wéi tí xī zǐ ā shé shì wáng,

各与若干百千眷属俱。韦提希子阿阇世王,

yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。gè lǐ fó zú,tuì zuò yí miàn。

与若干百千眷属俱。各礼佛足,退坐一面。

ěr shí shì zūn,sì zhòng wéi rào,gòng yǎng、gōng jìng、zūn zhòng、

尔时世尊,四众围绕,供养、恭敬、尊重、

zàn tàn。wèi zhū pú sà shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

赞叹。为诸菩萨说大乘经,名无量义,

jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。fó shuō cǐ jīng yǐ,jié jiā fū zuò,

教菩萨法,佛所护念。佛说此经已,结跏趺坐,

rù yú wú liàng yì chù sān mèi,shēn xīn bú dòng。

入于无量义处三昧,身心不动。

shì shí tiān yǔ màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá、màn shū shā huá、

是时天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、

mó hē màn shū shā huá,ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,

摩诃曼殊沙华,而散佛上、及诸大众。普佛世界,

liù zhǒng zhèn dòng。ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

六种震动。尔时会中,比丘、比丘尼、优婆塞、

yōu pó yí、tiān lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

优婆夷、天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、

紧那罗、摩睺罗伽、人非人,及诸小王、

zhuàn lún shèng wáng,shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,

转轮圣王,是诸大众,得未曾有,

huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

欢喜合掌,一心观佛。

ěr shí,fó fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

尔时,佛放眉间白毫相光,

zhào dōng fāng wàn bā qiān shì jiè,mí bù zhōu biàn,xià zhì ā bí dì yù,

照东方万八千世界,靡不周遍,下至阿鼻地狱,

shàng zhì ā jiā ní zhà tiān。yú cǐ shì jiè,jìn jiàn bǐ tǔ liù qù zhòng shēng,

上至阿迦尼吒天。于此世界,尽见彼土六趣众生,

yòu jiàn bǐ tǔ xiàn zài zhū fó,jí wén zhū fó suǒ shuō jīng fǎ。

又见彼土现在诸佛,及闻诸佛所说经法。

bìng jiàn bǐ zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

zhū xiū xíng dé dào zhě。fù jiàn zhū pú sà mó hē sà,

诸修行得道者。复见诸菩萨摩诃萨,

zhǒng zhǒng yīn yuán、zhǒng zhǒng xìn jiě、zhǒng zhǒng xiàng mào,

种种因缘、种种信解、种种相貌,

xíng pú sà dào。fù jiàn zhū fó bān niè pán zhě。

行菩萨道。复见诸佛般涅槃者。

fù jiàn zhū fó bān niè pán hòu,yǐ fó shè lì qǐ qī bǎo tǎ。

复见诸佛般涅槃后,以佛舍利起七宝塔。

ěr shí,mí lè pú sà zuò shì niàn:jīn zhě shì zūn xiàn shén biàn xiàng,

尔时,弥勒菩萨作是念:今者世尊现神变相,

yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì?jīn fó shì zūn rù yú sān mèi,shì bù kě sī yì、

以何因缘而有此瑞?今佛世尊入于三昧,是不可思议、

xiàn xī yǒu shì。dāng yǐ wèn shuí?shuí néng dá zhě?fù zuò cǐ niàn:

现希有事。当以问谁?谁能答者?复作此念:

shì wén shū shī lì,fǎ wáng zhī zǐ,

是文殊师利,法王之子,

yǐ céng qīn jìn gòng yǎng guò qù wú liàng zhū fó,

已曾亲近供养过去无量诸佛,

bì yīng jiàn cǐ xī yǒu zhī xiàng。wǒ jīn dāng wèn。

必应见此希有之相。我今当问。

ěr shí,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,jí zhū tiān lóng、

尔时,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,及诸天龙、

guǐ shén děng,xián zuò cǐ niàn:shì fó guāng míng shén tōng zhī xiàng,

鬼神等,咸作此念:是佛光明神通之相,

jīn dāng wèn shuí?

今当问谁?

ěr shí,mí lè pú sà yù zì jué yí,yòu guān sì zhòng bǐ qiū、bǐ qiū ní、

尔时,弥勒菩萨欲自决疑,又观四众比丘、比丘尼、

yōu pó sāi、yōu pó yí,jí zhū tiān lóng、guǐ shén děng zhòng huì zhī xīn,

优婆塞、优婆夷,及诸天龙、鬼神等众会之心,

ér wèn wén shū shī lì yán:yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì、shén tōng zhī xiàng,

而问文殊师利言:以何因缘而有此瑞、

fàng dà guāng míng,zhào yú dōng fāng wàn bā qiān tǔ,

神通之相,放大光明,照于东方万八千土,

xī jiàn bǐ fó guó jiè zhuāng yán?yú shì mí lè pú sà yù chóng xuān cǐ yì,

悉见彼佛国界庄严?于是弥勒菩萨欲重宣此义,

yǐ jì wèn yuē:

以偈问曰:

wén shū shī lì,dǎo shī hé gù、

文殊师利,导师何故、

méi jiān bái háo,dà guāng pǔ zhào。

眉间白毫,大光普照。

yǔ màn tuó luó、màn shū shā huá,

雨曼陀罗、曼殊沙华,

zhān tán xiāng fēng,yuè kě zhòng xīn。

栴檀香风,悦可众心。

yǐ shì yīn yuán,dì jiē yán jìng,

以是因缘,地皆严净,

ér cǐ shì jiè、liù zhǒng zhèn dòng。

而此世界、六种震动。

shí sì bù zhòng、xián jiē huān xǐ,

时四部众、咸皆欢喜,

shēn yì kuài rán,dé wèi céng yǒu。

身意快然,得未曾有。

méi jiān guāng míng,zhào yú dōng fāng,

眉间光明,照于东方,

wàn bā qiān tǔ,jiē rú jīn sè,

万八千土,皆如金色,

cóng ā bí yù、shàng zhì yǒu dǐng。

从阿鼻狱、上至有顶。

zhū shì jiè zhōng,liù dào zhòng shēng,

诸世界中,六道众生,

shēng sǐ suǒ qū、shàn è yè yuán、

生死所趋、善恶业缘、

shòu bào hǎo chǒu,yú cǐ xī jiàn。

受报好丑,于此悉见。

yòu dǔ zhū fó、shèng zhǔ shī zǐ、

又睹诸佛、圣主师子、

yǎn shuō jīng diǎn,wēi miào dì yī。

演说经典,微妙第一。

qí shēng qīng jìng,chū róu ruǎn yīn,

其声清净,出柔软音,

jiào zhū pú sà、wú shù yì wàn,

教诸菩萨、无数亿万,

fàn yīn shēn miào,lìng rén lè wén。

梵音深妙,令人乐闻。

gè yú shì jiè,jiǎng shuō zhèng fǎ、

各于世界,讲说正法、

zhǒng zhǒng yīn yuán。yǐ wú liàng yù,

种种因缘。以无量喻,

zhào míng fó fǎ,kāi wù zhòng shēng。

照明佛法,开悟众生。

ruò rén zāo kǔ,yàn lǎo bìng sǐ,

若人遭苦,厌老病死,

wéi shuō niè pán,jìn zhū kǔ jì。

为说涅槃,尽诸苦际。

ruò rén yǒu fú,céng gōng yǎng fó,

若人有福,曾供养佛,

zhì qiú shèng fǎ,wéi shuō yuán jiào。

志求胜法,为说缘觉。

ruò yǒu fó zǐ、xiū zhǒng zhǒng háng,

若有佛子、修种种行,

qiú wú shàng huì,wéi shuō jìng dào。

求无上慧,为说净道。

wén shū shī lì,wǒ zhù yú cǐ,

文殊师利,我住于此,

jiàn wén ruò sī,jí qiān yì shì,

见闻若斯,及千亿事,

rú shì zhòng duō,jīn dāng lüè shuō。

如是众多,今当略说。

wǒ jiàn bǐ tǔ,héng shā pú sà,

我见彼土,恒沙菩萨,

zhǒng zhǒng yīn yuán、ér qiú fó dào。

种种因缘、而求佛道。

huò yǒu háng shī,jīn yín shān hú、

或有行施,金银珊瑚、

zhēn zhū mó ní、chē qú mǎ nǎo、

真珠摩尼、砗磲玛瑙、

jīn gāng zhū zhēn,nú bì chē chéng、

金刚诸珍,奴婢车乘、

bǎo shì niǎn yú,huān xǐ bù shī。

宝饰辇舆,欢喜布施。

huí xiàng fó dào,yuàn dé shì chéng,

回向佛道,愿得是乘,

sān jiè dì yī,zhū fó suǒ tàn。

三界第一,诸佛所叹。

huò yǒu pú sà,sì mǎ bǎo chē、

或有菩萨,驷马宝车、

lán dùn huá gài、xuān shì bù shī。

栏楯华盖、轩饰布施。

fù jiàn pú sà,shēn ròu shǒu zú、

复见菩萨,身肉手足、

jí qī zi shī,qiú wú shàng dào。

及妻子施,求无上道。

yòu jiàn pú sà,tóu mù shēn tǐ、

又见菩萨,头目身体、

xīn lè shī yǔ,qiú fó zhì huì。

欣乐施与,求佛智慧。

wén shū shī lì,wǒ jiàn zhū wáng,

文殊师利,我见诸王,

wǎng yì fó suǒ、wèn wú shàng dào,

往诣佛所、问无上道,

biàn shě lè tǔ、gōng diàn chén qiè,

便舍乐土、宫殿臣妾,

tì chú xū fà、ér bèi fǎ fú。

剃除须发、而被法服。

huò jiàn pú sà,ér zuò bǐ qiū,

或见菩萨,而作比丘,

dú chǔ xián jìng,lè sòng jīng diǎn。

独处闲静,乐诵经典。

yòu jiàn pú sà,yǒng měng jīng jìn,

又见菩萨,勇猛精进,

rù yú shēn shān,sī wéi fó dào。

入于深山,思惟佛道。

yòu jiàn lí yù,cháng chù kòng xián,

又见离欲,常处空闲,

shēn xiū chán dìng,dé wǔ shén tōng。

深修禅定,得五神通。

yòu jiàn pú sà,ān chán hé zhǎng,

又见菩萨,安禅合掌,

yǐ qiān wàn jì、zàn zhū fǎ wáng。

以千万偈、赞诸法王。

fù jiàn pú sà,zhì shēn zhì gù,

复见菩萨,智深志固,

néng wèn zhū fó,wén xī shòu chí。

能问诸佛,闻悉受持。

yòu jiàn fó zǐ,dìng huì jù zú,

又见佛子,定慧具足,

yǐ wú liàng yù、wéi zhòng jiǎng fǎ,

以无量喻、为众讲法,

xīn lè shuō fǎ、huà zhū pú sà,

欣乐说法、化诸菩萨,

pò mó bīng zhòng、ér jī fǎ gǔ。

破魔兵众、而击法鼓。

yòu jiàn pú sà,jì rán yàn mò,

又见菩萨,寂然宴默,

tiān lóng gōng jìng,bù yǐ wéi xǐ。

天龙恭敬,不以为喜。

yòu jiàn pú sà,chù lín fàng guāng,

又见菩萨,处林放光,

jì dì yù kǔ,lìng rù fó dào。

济地狱苦,令入佛道。

yòu jiàn fó zǐ,wèi cháng shuì mián,

又见佛子,未尝睡眠,

jīng háng lín zhōng,qín qiú fó dào。

经行林中,勤求佛道。

yòu jiàn jù jiè,wēi yí wú quē,

又见具戒,威仪无缺,

jìng rú bǎo zhū,yǐ qiú fó dào。

净如宝珠,以求佛道。

yòu jiàn fó zǐ,zhù rěn rǔ lì,

又见佛子,住忍辱力,

zēng shàng màn rén,è mà chuí dǎ,

增上慢人,恶骂捶打,

jiē xī néng rěn,yǐ qiú fó dào。

皆悉能忍,以求佛道。

yòu jiàn pú sà,lí zhū xì xiào、

又见菩萨,离诸戏笑、

jí chī juàn shǔ,qīn jìn zhì zhě,

及痴眷属,亲近智者,

yì xīn chú luàn,shè niàn shān lín、

一心除乱,摄念山林、

yì qiān wàn suì,yǐ qiú fó dào。

亿千万岁,以求佛道。

huò jiàn pú sà,yáo shàn yǐn shí、

或见菩萨,肴膳饮食、

bǎi zhǒng tāng yào、shī fó jí sēng。

百种汤药、施佛及僧。

míng yī shàng fú、jià zhí qiān wàn,

名衣上服、价值千万,

huò wú jià yī,shī fó jí sēng。

或无价衣,施佛及僧。

qiān wàn yì zhǒng、zhān tán bǎo shě、

千万亿种、栴檀宝舍、

zhòng miào wò jù、shī fó jí sēng。

众妙卧具、施佛及僧。

qīng jìng yuán lín、huá guǒ mào shèng、

清净园林、华果茂盛、

liú quán yù chí、shī fó jí sēng。

流泉浴池、施佛及僧。

rú shì děng shī,zhǒng guǒ wēi miào,

如是等施,种果微妙,

huān xǐ wú yàn,qiú wú shàng dào。

欢喜无厌,求无上道。

huò yǒu pú sà,shuō jì miè fǎ,

或有菩萨,说寂灭法,

zhǒng zhǒng jiào zhào,wú shù zhòng shēng。

种种教诏,无数众生。

huò jiàn pú sà,guān zhū fǎ xìng、

或见菩萨,观诸法性、

wú yǒu èr xiāng,yóu rú xū kōng。

无有二相,犹如虚空。

yòu jiàn fó zǐ,xīn wú suǒ zhù,

又见佛子,心无所著,

yǐ cǐ miào huì、qiú wú shàng dào。

以此妙慧、求无上道。

wén shū shī lì,yòu yǒu pú sà,

文殊师利,又有菩萨,

fó miè dù hòu,gōng yǎng shè lì。

佛灭度后,供养舍利。

yòu jiàn fó zǐ,zào zhū tǎ miào、

又见佛子,造诸塔庙、

wú shù héng shā,yán shì guó jiè,

无数恒沙,严饰国界,

bǎo tǎ gāo miào、wǔ qiān yóu xún,

宝塔高妙、五千由旬,

zòng guǎng zhèng děng、èr qiān yóu xún。

纵广正等、二千由旬。

yī yī tǎ miào,gè qiān zhuàng fān,

一一塔庙,各千幢幡,

zhū jiāo lù màn,bǎo líng hé míng。

珠交露幔,宝铃和鸣。

zhū tiān lóng shén、rén jí fēi rén,

诸天龙神、人及非人,

xiāng huá jì lè,cháng yǐ gōng yǎng。

香华伎乐,常以供养。

wén shū shī lì,zhū fó zǐ děng,

文殊师利,诸佛子等,

wéi gòng shè lì,yán shì tǎ miào,

为供舍利,严饰塔庙,

guó jiè zì rán,shū tè miào hǎo,

国界自然,殊特妙好,

rú tiān shù wáng,qí huá kāi fū,

如天树王,其华开敷,

fó fàng yī guāng。wǒ jí zhòng huì,

佛放一光。我及众会,

jiàn cǐ guó jiè,zhǒng zhǒng shū miào,

见此国界,种种殊妙,

zhū fó shén lì、zhì huì xī yǒu,

诸佛神力、智慧稀有,

fàng yī jìng guāng,zhào wú liàng guó。

放一净光,照无量国。

wǒ děng jiàn cǐ,dé wèi céng yǒu。

我等见此,得未曾有。

fó zǐ wén shū,yuàn jué zhòng yí,

佛子文殊,愿决众疑,

sì zhòng xīn yǎng、zhān rén jí wǒ,

四众欣仰、瞻仁及我,

shì zūn hé gù,fàng sī guāng míng。

世尊何故,放斯光明。

fó zǐ shí dá,jué yí lìng xǐ,

佛子时答,决疑令喜,

hé suǒ ráo yì、yǎn sī guāng míng。

何所饶益、演斯光明。

fó zuò dào chǎng、suǒ dé miào fǎ,

佛坐道场、所得妙法,

wéi yù shuō cǐ,wéi dāng shòu jì,

为欲说此,为当授记,

shì zhū fó tǔ,zhòng bǎo yán jìng、

示诸佛土,众宝严净、

jí jiàn zhū fó。cǐ fēi xiǎo yuán,

及见诸佛。此非小缘,

wén shū dāng zhī。sì zhòng lóng shén,

文殊当知。四众龙神,

zhān chá rén zhě、wéi shuō hé děng。

瞻察仁者、为说何等。

ěr shí,wén shū shī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà jí zhū dà shì、

尔时,文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨及诸大士、

shàn nán zǐ děng:rú wǒ wéi cǔn,jīn fó shì zūn yù shuō dà fǎ,

善男子等:如我惟忖,今佛世尊欲说大法,

yǔ dà fǎ yǔ,chuī dà fǎ luó,jī dà fǎ gǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ!

雨大法雨,吹大法螺,击大法鼓,演大法义。诸善男子!

wǒ yú guò qù zhū fó,céng jiàn cǐ ruì,fàng sī guāng yǐ,jí shuō dà fǎ。

我于过去诸佛,曾见此瑞,放斯光已,即说大法。

shì gù dāng zhī,jīn fó xiàn guāng,yì fù rú shì,yù lìng zhòng shēng,

是故当知,今佛现光,亦复如是,欲令众生,

xián dé wén zhī yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ,gù xiàn sī ruì。

咸得闻知一切世间难信之法,故现斯瑞。

zhū shàn nán zǐ!rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

诸善男子!如过去无量无边不可思议阿僧祇劫,

ěr shí yǒu fó,hào rì yuè dēng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

尔时有佛,号日月灯明如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn,yǎn shuō zhèng fǎ,chū shàn、zhōng shàn、

天人师、佛、世尊,演说正法,初善、中善、

hòu shàn,qí yì shēn yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún yī wú zá,

后善,其义深远,其语巧妙,纯一无杂,

jù zú qīng bái fàn xíng zhī xiàng。wèi qiú shēng wén zhě shuō yìng sì dì fǎ,

具足清白梵行之相。为求声闻者说应四谛法,

dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

度生老病死,究竟涅槃;

wèi qiú pì zhī fó zhě shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;

为求辟支佛者说应十二因缘法;

wèi zhū pú sà shuō yìng liù bō luó mì,

为诸菩萨说应六波罗蜜,

lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,chéng yí qiè zhǒng zhì。

令得阿耨多罗三藐三菩提,成一切种智。

cì fù yǒu fó,yì míng rì yuè dēng míng,cì fù yǒu fó,

次复有佛,亦名日月灯明,次复有佛,

yì míng rì yuè dēng míng,ěr shí,

亦名日月灯明,尔时,

wén shū shī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà jí zhū dà shì、shàn nán zǐ děng:

文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨及诸大士、善男子等:

rú wǒ wéi cǔn,jīn fó shì zūn yù shuō dà fǎ,yǔ dà fǎ yǔ,chuī dà fǎ luó,

如我惟忖,今佛世尊欲说大法,雨大法雨,吹大法螺,

jī dà fǎ gǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ!wǒ yú guò qù zhū fó,

击大法鼓,演大法义。诸善男子!我于过去诸佛,

céng jiàn cǐ ruì,fàng sī guāng yǐ,jí shuō dà fǎ。shì gù dāng zhī,

曾见此瑞,放斯光已,即说大法。是故当知,

jīn fó xiàn guāng,yì fù rú shì,yù lìng zhòng shēng,

今佛现光,亦复如是,欲令众生,

xián dé wén zhī yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ,gù xiàn sī ruì。

咸得闻知一切世间难信之法,故现斯瑞。

zhū shàn nán zǐ!rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

诸善男子!如过去无量无边不可思议阿僧祇劫,

ěr shí yǒu fó,hào rì yuè dēng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

尔时有佛,号日月灯明如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn,yǎn shuō zhèng fǎ,chū shàn、zhōng shàn、

天人师、佛、世尊,演说正法,初善、中善、

hòu shàn,qí yì shēn yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún yī wú zá,

后善,其义深远,其语巧妙,纯一无杂,

jù zú qīng bái fàn xíng zhī xiàng。wèi qiú shēng wén zhě shuō yìng sì dì fǎ,

具足清白梵行之相。为求声闻者说应四谛法,

dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

度生老病死,究竟涅槃;

wèi qiú pì zhī fó zhě shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;

为求辟支佛者说应十二因缘法;

wèi zhū pú sà shuō yìng liù bō luó mì,

为诸菩萨说应六波罗蜜,

lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,chéng yí qiè zhǒng zhì。

令得阿耨多罗三藐三菩提,成一切种智。

cì fù yǒu fó,yì míng rì yuè dēng míng,cì fù yǒu fó,

次复有佛,亦名日月灯明,次复有佛,

yì míng rì yuè dēng míng,rú shì èr wàn fó,jiē tóng yī zì,

亦名日月灯明,如是二万佛,皆同一字,

hào rì yuè dēng míng,yòu tóng yī xìng,xìng pō luó duò。mí lè dāng zhī,

号日月灯明,又同一姓,姓颇罗堕。弥勒当知,

chū fó hòu fó,jiē tóng yī zì,míng rì yuè dēng míng,shí hào jù zú。

初佛后佛,皆同一字,名日月灯明,十号具足。

suǒ kě shuō fǎ,chū zhōng hòu shàn。qí zuì hòu fó,wèi chū jiā shí,

所可说法,初中后善。其最后佛,未出家时,

yǒu bā wáng zǐ:yī míng yǒu yì,èr míng shàn yì,sān míng wú liàng yì,

有八王子:一名有意,二名善意,三名无量意,

sì míng bǎo yì,wǔ míng zēng yì,liù míng chú yí yì,qī míng xiǎng yì,

四名宝意,五名增意,六名除疑意,七名响意,

bā míng fǎ yì。shì bā wáng zǐ,wēi dé zì zài,gè lǐng sì tiān xià。

八名法意。是八王子,威德自在,各领四天下。

shì zhū wáng zǐ,wén fù chū jiā,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

是诸王子,闻父出家,得阿耨多罗三藐三菩提,

xī shè wáng wèi,yì suí chū jiā,fā dà chéng yì,cháng xiū fàn xíng,

悉舍王位,亦随出家,发大乘意,常修梵行,

jiē wéi fǎ shī,yǐ yú qiān wàn fó suǒ、zhí zhū shàn běn。

皆为法师,已于千万佛所、植诸善本。

shì shí rì yuè dēng míng fó shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

是时日月灯明佛说大乘经,名无量义,

jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。shuō shì jīng yǐ,

教菩萨法,佛所护念。说是经已,

jí yú dà zhòng zhōng jié jiā fū zuò,rù yú wú liàng yì chù sān mèi,

即于大众中结跏趺坐,入于无量义处三昧,

shēn xīn bú dòng。shì shí、tiān yǔ màn tuó luó huá,

身心不动。是时、天雨曼陀罗华,

mó hē màn tuó luó huá,màn shū shā huá,mó hē màn shū shā huá,

摩诃曼陀罗华,曼殊沙华,摩诃曼殊沙华,

ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,liù zhǒng zhèn dòng。

而散佛上、及诸大众。普佛世界,六种震动。

ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,tiān lóng、

尔时会中,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,天龙、

yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、zhuàn lún shèng wáng děng,

人非人,及诸小王、转轮圣王等,

shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

是诸大众,得未曾有,欢喜合掌,一心观佛。

ěr shí rú lái fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

尔时如来放眉间白毫相光,

zhào dōng fāng wàn bā qiān fó tǔ,mí bù zhōu biàn,

照东方万八千佛土,靡不周遍,

rú jīn suǒ jiàn shì zhū fó tǔ。mí lè dāng zhī,ěr shí huì zhōng,

如今所见是诸佛土。弥勒当知,尔时会中,

yǒu èr shí yì pú sà lè yù tīng fǎ。shì zhū pú sà,jiàn cǐ guāng míng、

有二十亿菩萨乐欲听法。是诸菩萨,见此光明、

pǔ zhào fó tǔ,dé wèi céng yǒu,yù zhī cǐ guāng suǒ wéi yīn yuán。

普照佛土,得未曾有,欲知此光所为因缘。

shí yǒu pú sà,míng yuē miào guāng,yǒu bā bǎi dì zǐ。

时有菩萨,名曰妙光,有八百弟子。

shì shí rì yuè dēng míng fó cóng sān mèi qǐ,yīn miào guāng pú sà、

是时日月灯明佛从三昧起,因妙光菩萨、

shuō dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn,

说大乘经,名妙法莲华,教菩萨法,佛所护念,

liù shí xiǎo jié bù qǐ yú zuò。shí huì tīng zhě yì zuò yī chù,

六十小劫不起于座。时会听者亦坐一处,

liù shí xiǎo jié shēn xīn bú dòng,tīng fó suǒ shuō,wèi rú shí qǐng。

六十小劫身心不动,听佛所说,谓如食顷。

shì shí zhòng zhōng,wú yǒu yī rén ruò shēn ruò xīn ér shēng xiè juàn。

是时众中,无有一人若身若心而生懈倦。

rì yuè dēng míng fó yú liù shí xiǎo jié shuō shì jīng yǐ,jí yú fàn、mó、

日月灯明佛于六十小劫说是经已,即于梵、魔、

shā mén、pó luó mén、jí tiān、rén、ā xiū luó zhòng zhōng,

沙门、婆罗门、及天、人、阿修罗众中,

ér xuān cǐ yán:rú lái yú jīn rì zhōng yè,dāng rù wú yú niè pán。

而宣此言:如来于今日中夜,当入无余涅槃。

shí yǒu pú sà,míng yuē dé zàng,rì yuè dēng míng fó jí shòu qí jì。

时有菩萨,名曰德藏,日月灯明佛即授其记。

gào zhū bǐ qiū:shì dé zàng pú sà,cì dāng zuò fó,hào yu jìng shēn,

告诸比丘:是德藏菩萨,次当作佛,号曰净身,

duō tuó ā qié dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó。fó shòu jì yǐ,

多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。佛授记已,

biàn yú zhōng yè、rù wú yú niè pán。fó miè dù hòu,

便于中夜、入无余涅槃。佛灭度后,

miào guāng pú sà chí miào fǎ lián huá jīng,mǎn bā shí xiǎo jié,

妙光菩萨持妙法莲华经,满八十小劫,

wèi rén yǎn shuō。rì yuè dēng míng fó bā zǐ,jiē shī miào guāng,

为人演说。日月灯明佛八子,皆师妙光,

miào guāng jiào huà,lìng qí jiān gù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

妙光教化,令其坚固阿耨多罗三藐三菩提。

shì zhū wáng zǐ、gòng yǎng wú liàng bǎi qiān wàn yì fó yǐ,

是诸王子、供养无量百千万亿佛已,

jiē chéng fó dào,qí zuì hòu chéng fó zhě,míng yuē rán dēng。

皆成佛道,其最后成佛者,名曰燃灯。

bā bǎi dì zǐ zhōng,yǒu yī rén hào yuē qiú míng,tān zhuó lì yǎng,

八百弟子中,有一人号曰求名,贪著利养,

suī fù dú sòng zhòng jīng,ér bù tōng lì,duō suǒ wàng shī,

虽复读诵众经,而不通利,多所忘失,

gù hào qiú míng。shì rén yì yǐ zhòng zhū shàn gēn yīn yuán gù,

故号求名。是人亦以种诸善根因缘故,

dé zhí wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó,gòng yǎng、

得值无量百千万亿诸佛,供养、

gōng jìng,zūn zhòng、zàn tàn。

恭敬,尊重、赞叹。

mí lè dāng zhī,ěr shí miào guāng pú sà qǐ yì rén hū?wǒ shēn shì yě;

弥勒当知,尔时妙光菩萨岂异人乎?我身是也;

qiú míng pú sà,rǔ shēn shì yě。jīn jiàn cǐ ruì,yǔ běn wú yì,

求名菩萨,汝身是也。今见此瑞,与本无异,

shì gù wéi cǔn:jīn rì rú lái dāng shuō dà chéng jīng,

是故惟忖:今日如来当说大乘经,

míng miào fǎ lián huá,jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。

名妙法莲华,教菩萨法,佛所护念。

ěr shí wén shū shī lì yú dà zhòng zhōng,yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时文殊师利于大众中,欲重宣此义,而说偈言:

wǒ niàn guò qù shì,wú liàng wú shù jié,

我念过去世,无量无数劫,

yǒu fó rén zhōng zūn,hào rì yuè dēng míng。

有佛人中尊,号日月灯明。

shì zūn yǎn shuō fǎ,dù wú liàng zhòng shēng、

世尊演说法,度无量众生、

wú shù yì pú sà,lìng rù fó zhì huì。

无数亿菩萨,令入佛智慧。

fó wèi chū jiā shí、suǒ shēng bā wáng zǐ,

佛未出家时、所生八王子,

jiàn dà shèng chū jiā,yì suí xiū fàn háng。

见大圣出家,亦随修梵行。

shí fó shuō dà chéng,jīng míng wú liàng yì,

时佛说大乘,经名无量义,

yú zhū dà zhòng zhōng,ér wéi guǎng fēn bié。

于诸大众中,而为广分别。

fó shuō cǐ jīng yǐ,jí yú fǎ zuò shàng、

佛说此经已,即于法座上、

jiā fū zuò sān mèi,míng wú liàng yì chù。

跏趺坐三昧,名无量义处。

tiān yǔ màn tuó huá,tiān gǔ zì rán míng,

天雨曼陀华,天鼓自然鸣,

zhū tiān lóng guǐ shén,gōng yǎng rén zhōng zūn。

诸天龙鬼神,供养人中尊。

yí qiè zhū fó tǔ,jí shí dà zhèn dòng。

一切诸佛土,即时大震动。

fó fàng méi jiān guāng,xiàn zhū xī yǒu shì,

佛放眉间光,现诸稀有事,

cǐ guāng zhào dōng fāng,wàn bā qiān fó tǔ,

此光照东方,万八千佛土,

shì yí qiè zhòng shēng,shēng sǐ yè bào chù。

示一切众生,生死业报处。

yǒu jiàn zhū fó tǔ,yǐ zhòng bǎo zhuāng yán,

有见诸佛土,以众宝庄严,

liú lí bō lí sè,sī yóu fó guāng zhào。

琉璃玻璃色,斯由佛光照。

jí jiàn zhū tiān rén、lóng shén yè chā zhòng、

及见诸天人、龙神夜叉众、

qián tà jǐn nà luó,gè gōng yǎng qí fó。

乾闼紧那罗,各供养其佛。

yòu jiàn zhū rú lái,zì rán chéng fó dào,

又见诸如来,自然成佛道,

shēn sè rú jīn shān,duān yán shèn wēi miào,

身色如金山,端严甚微妙,

rú jìng liú lí zhōng,nèi xiàn zhēn jīn xiàng。

如净琉璃中,内现真金像。

shì zūn zài dà zhòng,fū yǎn shēn fǎ yì。

世尊在大众,敷演深法义。

yī yī zhū fó tǔ,shēng wén zhòng wú shù,

一一诸佛土,声闻众无数,

yīn fó guāng suǒ zhào,xī jiàn bǐ dà zhòng。

因佛光所照,悉见彼大众。

huò yǒu zhū bǐ qiū,zài yú shān lín zhōng,

或有诸比丘,在于山林中,

jīng jìn chí jìng jiè,yóu rú hù míng zhū。

精进持净戒,犹如护明珠。

yòu jiàn zhū pú sà,háng shī rěn rǔ děng,

又见诸菩萨,行施忍辱等,

qí shù rú héng shā,sī yóu fó guāng zhào。

其数如恒沙,斯由佛光照。

yòu jiàn zhū pú sà,shēn rù zhū chán dìng,

又见诸菩萨,深入诸禅定,

shēn xīn jì bù dòng,yǐ qiú wú shàng dào。

身心寂不动,以求无上道。

yòu jiàn zhū pú sà,zhī fǎ jì miè xiāng,

又见诸菩萨,知法寂灭相,

gè yú qí guó tǔ,shuō fǎ qiú fó dào。

各于其国土,说法求佛道。

ěr shí sì bù zhòng,jiàn rì yuè dēng fó、

尔时四部众,见日月灯佛、

xiàn dà shén tōng lì,qí xīn jiē huān xǐ,

现大神通力,其心皆欢喜,

gè gè zì xiāng wèn,shì shì hé yīn yuán。

各各自相问,是事何因缘。

tiān rén suǒ fèng zūn、shì cóng sān mèi qǐ,

天人所奉尊、适从三昧起,

zàn miào guāng pú sà,rǔ wéi shì jiān yǎn,

赞妙光菩萨,汝为世间眼,

yí qiè suǒ guī xìn,néng fèng chí fǎ cáng,

一切所归信,能奉持法藏,

rú wǒ suǒ shuō fǎ,wéi rǔ néng zhèng zhī。

如我所说法,唯汝能证知。

shì zūn jì zàn tàn,lìng miào guāng huān xǐ,

世尊既赞叹,令妙光欢喜,

shuō shì fǎ huá jīng,mǎn liù shí xiǎo jié、

说是法华经,满六十小劫、

bù qǐ yú cǐ zuò。suǒ shuō shàng miào fǎ,

不起于此座。所说上妙法,

shì miào guāng fǎ shī、xī jiē néng shòu chí。

是妙光法师、悉皆能受持。

fó shuō shì fǎ huá,lìng zhòng huān xǐ yǐ,

佛说是法华,令众欢喜已,

xún jí yú shì rì,gào yú tiān rén zhòng,

寻即于是日,告于天人众,

zhū fǎ shí xiāng yì,yǐ wéi rǔ děng shuō,

诸法实相义,已为汝等说,

wǒ jīn yú zhōng yè,dāng rù yú niè pán。

我今于中夜,当入于涅槃。

rǔ yì xīn jīng jìn,dāng lí yú fàng yì,

汝一心精进,当离于放逸,

zhū fó shèn nán zhí,yì jié shí yī yù。

诸佛甚难值,亿劫时一遇。

shì zūn zhū zǐ děng、wén fó rù niè pán,

世尊诸子等、闻佛入涅槃,

gè gè huái bēi nǎo,fó miè yī hé sù。

各各怀悲恼,佛灭一何速。

shèng zhǔ fǎ zhī wáng,ān wèi wú liàng zhòng,

圣主法之王,安慰无量众,

wǒ ruò miè dù shí,rǔ děng wù yōu bù,

我若灭度时,汝等勿忧怖,

shì dé cáng pú sà,yú wú lòu shí xiāng、

是德藏菩萨,于无漏实相、

xīn yǐ dé tōng dá,qí cì dāng zuò fó,

心已得通达,其次当作佛,

hào yuē wéi jìng shēn,yì dù wú liàng zhòng。

号曰为净身,亦度无量众。

fó cǐ yè miè dù,rú xīn jìn huǒ miè,

佛此夜灭度,如薪尽火灭,

fēn bù zhū shè lì,ér qǐ wú liàng tǎ。

分布诸舍利,而起无量塔。

bǐ qiū bǐ qiū ní,qí shù rú héng shā,

比丘比丘尼,其数如恒沙,

bèi fù jiā jīng jìn,yǐ qiú wú shàng dào。

倍复加精进,以求无上道。

shì miào guāng fǎ shī,fèng chí fó fǎ cáng,

是妙光法师,奉持佛法藏,

bā shí xiǎo jié zhōng、guǎng xuān fǎ huá jīng。

八十小劫中、广宣法华经。

shì zhū bā wáng zǐ,miào guāng suǒ kāi huà,

是诸八王子,妙光所开化,

jiān gù wú shàng dào,dāng jiàn wú shù fó。

坚固无上道,当见无数佛。

gōng yǎng zhū fó yǐ,suí shùn háng dà dào,

供养诸佛已,随顺行大道,

xiāng jì dé chéng fó,zhuǎn cì ér shòu jì。

相继得成佛,转次而授记。

zuì hòu tiān zhōng tiān,hào yuē rán dēng fó,

最后天中天,号曰燃灯佛,

zhū xiān zhī dǎo shī,dù tuō wú liàng zhòng。

诸仙之导师,度脱无量众。

shì miào guāng fǎ shī,shí yǒu yī dì zǐ,

是妙光法师,时有一弟子,

xīn cháng huái xiè dài,tān zhù yú míng lì,

心常怀懈怠,贪著于名利,

qiú míng lì wú yàn,duō you zú xìng jiā,

求名利无厌,多游族姓家,

qì shě suǒ xí sòng,fèi wàng bù tōng lì。

弃舍所习诵,废忘不通利。

yǐ shì yīn yuán gù,hào zhī wéi qiú míng。

以是因缘故,号之为求名。

yì háng zhòng shàn yè,dé jiàn wú shù fó,

亦行众善业,得见无数佛,

gōng yǎng yú zhū fó,suí shùn háng dà dào,

供养于诸佛,随顺行大道,

jù liù bō luó mì,jīn jiàn shì shī zǐ。

具六波罗蜜,今见释师子。

qí hòu dāng zuò fó,hào míng yuē mí lè,

其后当作佛,号名曰弥勒,

guǎng dù zhū zhòng shēng,qí shù wú yǒu liàng。

广度诸众生,其数无有量。

bǐ fó miè dù hòu,xiè dài zhě rǔ shì,

彼佛灭度后,懈怠者汝是,

miào guāng fǎ shī zhě,jīn zé wǒ shēn shì。

妙光法师者,今则我身是。

wǒ jiàn dēng míng fó,běn guāng ruì rú cǐ,

我见灯明佛,本光瑞如此,

yǐ shì zhī jīn fó、yù shuō fǎ huá jīng。

以是知今佛、欲说法华经。

jīn xiāng rú běn ruì,shì zhū fó fāng biàn,

今相如本瑞,是诸佛方便,

jīn fó fàng guāng míng,zhù fā shí xiāng yì。

今佛放光明,助发实相义。

zhū rén jīn dāng zhī,hé zhǎng yì xīn dài,

诸人今当知,合掌一心待,

fó dāng yǔ fǎ yǔ,chōng zú qiú dào zhě。

佛当雨法雨,充足求道者。

zhū qiú sān chéng rén,ruò yǒu yí huǐ zhě,

诸求三乘人,若有疑悔者,

fó dāng wéi chú duàn,lìng jìn wú yǒu yú。

佛当为除断,令尽无有余。

相关文章

猜你喜欢

  • 法华经全文

  • 法华经译文

  • 法华经注音